دیوان

اشعار

دیوان کامل خواجه نفس "مساعد"

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاًحــــمـــــــــد وثـــــــنـالـربــــــی عـــــدد       اول کــــــــریـــم ذات الله الـصـــــــمــد

خــالـــق لوح وقـــــلم هــــم انــسُ جــــان        عـرشُ کرسی وهمه کــون و مـکان

سـونگ درود بی حـدبحــــق مـصطــفــــی       اول حـــبیب حـق رســـــول مـجــتـبـی

چـاریـــــارآل اصـحــــــــاب هـمـچـنـیــــن      دوسـت داران اهل امت اجـمـعــیـن

ناچـــه یا ران اتـدی بـیـــــزدن خــواهـشــی     اهـل خلقــیم دورمــیشین بیلسه کـیشی

جـــــاری ایـلا ئین تـیلـیم گـــه مسـتـقــــــیم       اســم ذات پـــاک رحـــمـن ا لــــرحـــیم

بــیرخـــــدا آتــی بـیلان تــارتــــای قـلــــم    خلـقـیـمـیزباسـتی هزارانــــدوه غـــــم

ایـــــل ایـچـیـنـــده  اکـــدی لرتـخم نـفاق    بـیــرین آیتدی سن قزل بـیریـنی آق

  کــــــم بــولـــوب مهـــرومـحـبت درمــیان        آغـزی آله بـولدی خلقیم بـی گـمان

بـوعزیــزملت نـی پاشـان قــیلدیـلر       اوزلـری داشـدیـن تـماشـاقــیلدیلر

شویله لـیکده باشغه کیلـــدی بــیرخــیال   کیلتورای ایلیم اوچـون نـیـچه مثال

بـیرمـینگ اوچ یوزاللٌی یدینجـــــی ییـــــلی       چـارطـرفدین توردی غوزغالا نگ یلی

 آیــره تـیـنـــام تــــرکـمن ایـلیـم  ســـــاده دل      آقدی لرهجرتـده چــون دریـــای نــــیل

قـولده بـــاریــن آرزان قـیمـــت سـاتـدی لــر    اوغرین اوغرین سفررختین توتدیلرپای

پیـــاده لاب داغ ایــــچـیــنــده یــــوردی لــر      خــوارلانیب یاداب گـورگیت گـــوردیـلر 

 آلدیریب هـم آقـــدیـــریب یــــولـــده چـنـــان     گوردی لررنـج وعـــزاب لـــربـی گمان آخرالامـــــراوتـدیلـــرسـرحـد دن بــــوکیــب     ناچه گونلاب غینانیب گــوزیاشــدوکیب

 قالدی یلغــــوزبو«مـسـاعــــد» زاربـیــــلان     شکوه ایلاب برچه دوســت ویاربیـــلان

 

 

 

افــــغــانســتان تـــرکـــمـــن لــــرهـجـــرت ادیــب

غـربت دیارینده گــورن گـون لری

 

بیرمینگ اوچـیوزالــلّی سکــیز یـیلـینـده       عــــجب تحــــــولات گـــیـلدی یـــرانــلار

روس قوشونی دولـــدی افغـــان ایلـینـده        مـــسـلـمـان لرداده گـــیــــلدی یـــــرانلار

 

اولــدوراباشــــــلادی بــــائـــی فـقـــیری        قــــوتولیب بیلمــادی یخشی نینگ بیریس

غـویـمادی مولانـــی خـلـیــــفـه پــــیـری        یـورد یـمـــیزمــاتـــــــمه دولدی یـرانـلار

 

جیداب بیلمان ایل لرقاچیب باشـــــلادی      هــــرقـیـســـی هریاناگــوچـیب باشــلادی

غـونگشی یورت لره گچیب باشــــلادی     وطــن مـیزخـــــرابـا دونــدی یـرانـــلار

 

جـمـله ده تـرکــمـن هـم قـالمادی امـــان     اورولــــوب ســوگولوب بولدی پـریـشان

نچون بولوب قالدی بـیریختــــی یمــان     دربـدرلـیک گــــون لـرگـیلدی یــرانـلار

 

ترکمن هم دؤزمادی بوشیریـــن جانــه    ظـالــــم لـرقــــولـیـندن گــیـلـدی امـــانـه

غاچیب تزیب اوتـدی اول پــاکـسـتـــانه     بــــرچـه لرمــــهاجــربـولـدی یــرانــلار

 

ناچه لرجمع بولوب پاکـسـتان گیلیـــــب      اتـــک شــهریـن مــکان تـوتـدیـلردولیب

تـرکــمن روشن فکرلری جمع بولــوب      انـجـمـن بـناسـین غـــــوردی یــــرانـلار

 

انـجـمـن مــــیزمخــــدوم قــلی آدیـنـــده     اوســد یریب فـرهـنـگی صنعت بابـنـده

بیرله شیب برچه لرغربت گـونـیـنـده     بـــیرعجائـــب ایـش لـرقـیلدی یــرانــلر

 

پـشـــاورشهــــریـنـه گـیـلمیـش یغـــیلیب         بـیریـنـجی جـلـسـه سی گچمیش توتولوب

اسـتـادامـین« نــظری» انانسربــولــوب     آخــــریــنده کـنــسرت بـــولدی یـرانـلار

 

صالح خان سلیمان باشلیق ســـایلانیـــب        عــبـدالمجـیـد تــــوران معاون بـــل لانیب

یـگـرمه بـــــیرآدم رهــــبـری بــولــــوب        بــیرمـعــــجـزه آســـــــابــولـدی یران لار

 

اُرگــــان رهبری گـــونــــش جـریـــــده         انـجـمـن اخبــــارین آلـــیـب نــــــشـریـــده

هرهـفـتـه ده بـیرســــان ای نــــوردیـــده        چـــــاب بــــولیب ایـشینی قـیلدی یرانـلار

 

مجـیدتـوران مسوول مــد یرسایــلانـدی        تـــــورت کـیشی هیئت تحریربـل لانـدی

اســـتـاد امین هــارون عــــارفـــــی گلدی        مـــــسـاعـد هم اعضــأ بـولــدی یـرانـلار

 

بـیگانه یـوردیـنده قـوم خــویش لــــری      گـچـیـــریب بـیرنــــاچه یازوقــیش لـری

حـل وفـصل ادیب مشـــکل ایـشــــلاری         بـیــرغــــورامــه تـشکیل بولدی یـرانـلار

 

باشلیق هارون معــاون دورمـــلا جـــبار        جــنجال کانــــدور شـکــایت لــربی شمار

رحـم ایت مهاجـــره پـــاک پــروردگـــار       ســــیـغنیب الله غـــه گـــیلـــدی یــرانــلار

 

طاهریار دم وداکـتـرنـصــــرالله نـاصـر        بــــرچه یــــولـداش لری ایلایـوب حاضر

امـیـدایـلارمـونـدا ن بـرچـــه مهـــاجـــر        مـشــــکـلاتــــــی ینگیب گـیلدی یـرانـلار

 

دیسام یـولداش لــری بــیل اسـتادامـیـن     هـم حاجـــی عـبـــدالله حاجـــی خـیرالدین

خـــدایـنـظرمخـــدوم اول احـمـــدامـــیـن        روشــــن لــــریغیلیــب گــیـلدی یـرانــلار

 

یـنه بــیری جـوره حاجـــــی آرســــاری        هــــم انـجـنـیـرجـوره بــــولوب دوریاری

سخیدادخان معــــاون گل مـحـمد بــاری         بـیـــرین بـیرین بـیــــان ایــلای یــرانـلار

 

صلاح الـــدین وکــیـل محمد اسما عیــل        ارکلـــی دن مــــوسی قـیوم حــاجی بـیل

بیزهم شونگااعضاء بـولد یق یقیـن قیل       اون سکیزکــس شــماربــــولدی یــرانلار

 

غوراماهفته ده بـیرگـون جـــمع بولـــوب       هــــرکیم اوزقــــومـیـندین گـــزارش آلیب

مصـلــحت گــچـیـرارفـیـصــــله قـیلیـــب        شــــــویــــله اتفـــاق لیق بولـدی یرانـلار

 

شونینگ بیلان بیرلیک ادیب یولداشــلــر        بـیــگانـه یـــــوردیـنده غــــری لریاش لر

بوسغین لیق دردیندین آغــاردی ساچلــر       بـــی وطـــن لیک دردین چکدی یرانلار

 

مهاجـرلـیق دورمـیشــینده زارآغــــــلاب        هـرگـیلانـدیــن وطن حالـین سـوراغلاب

بویولده محکم دیـن بـیـلـیـــنی باغـــلاب        تـــشنه صـــلح بولوب قــــالـدی یـرانـلار

 

مینگ اوچیوزسکسانـده جـدینگ باشــینده      خــدایم رحــــم ادیـــب گـــوزده یاشـینده

بـیرلاشــن ملــت لـــردگـــره داشــیـنـــده        وطــنه صلـــح گـــــیلاربـولدی یـرانــلار

 

مــجـلـــسی آچـیلدی آلــمــــان ایـلـیـنـــده         افــــغـان اهــلـین ییــغیب اول شهــربُـنـده

اماتــرکـمـن سانــدین غالیبـد ورشـــونـده        یــــــوراک دردی بـتــربـولدی یـرانــلار

 

ترکمن مونده گرتورت میلیون بولسـه هـم      هـیچ کـیم یوقلامادی غـم اوسـتـیـنـه غـم

دینمـــان آقــدی ترکـمن دیده سینده نـــــم        مــأ یــوس لـیک نــوحه سین چـا لدی یرانلار

 

شونینگ اوچون بیزترکمن لرهجــرتــده        غـــورامــــه غورالـینگ یورمای غربـتـده

جهانه بللی دورتـرکــمــن صـنعـــــت ده        ســس چــیقــارمــاق زمان گیلدی یرانلار

 

یتیب گــیــلدی شاهـمـــردانـقــل مــرادی        پـــاکســـتان یـــوردیـنـده مشـهوردورآدی

گـیلینگ بـیرلاشـالـیـنگ تــرکمن اولادی        شـــورااوچون یغیــــناق بـــولدی یرانـلار

 

داکـترجـمــــاهـیــرهم یتــوشدی شـولد م        جــنـرال حـــسن ســـلیمان بـــرلـــه یاردم

عـبـدالکـریـم مخـدوم بـولوبـــدورهمـــدم        جـــمـعه بــای خمــآبــــی گـیلدی یـرانلار

 

بیزهم یتیب باردیـــق آیـدیــــلان جـایـــه      اســـتـادایـناق بــیــــلان یتـــوشیــب رایه

باشــــلانـــدی سیغنیب قـــــادرخـــدایــه        شــــورای صلـــح آدغـــویولدی یـرانلار

 

ابـراهــیم هارونـیـنگ جائـیــنه گیــلیـب          شــوراغــورامه سین صـلح اوچون بیلیب

احــــمـــدامـین فـضـــل مـنـانــــی آلیــب        هــــم حـــاجــی خــیرالـدین گیلدی یرانلار

 

سـس بریلیب اعضا لــری سایــــلانـدی         قــــادری ریــــاســـت مـســــنـده مـــیندی

جـمعه بای هم معـاون بــولیب بلــلاندی         اعـــضای رهـبـــری بـــولـــدی یـرانــلار

 

شـوراپـلان اتــــدی کابــــل بـارمـانــــی         رهــــبـرلـره تــــبـریک نــــامــه بـرمانـی

تانیشدیرمق اوچون بـــول غـورامانــــی         اون آلــتی کــس عیـان بـــولدی یـــرانلار

 

سـنــــاتـوروزیـــرخان داکـترجـمـاهــــر         ســخن اســــتادی دورصــحبتـه مـــاهــــر

حاجی احـمـد وکـیــل اول یـــاردم طاهـر        هـــم صالــــح سـلیــــمان گـیلدی یـرانـلار

 

سرورملاشایم حـاجـــــی خــیـرالــــــدین        غـــــلام آقــــه هـمــــده اول احــمـدامــیـن

مـسـاعـد هم یولـــداش بــولیب همچنیــن        هیئت لــره اعــــضـابــــولــدی یــرانـــلار

 

عــابد نـظــراول عـبــــدالله قــومـانــــدان       قـــــاری دولــت بیلان جنرال حسن خان

عوض خان هــم یتیب گیلدی شــولرمــان        تـــرکـمن آوازه ســــی دولـــدی یـرانـلار

 

برله شیب بیزآلدیق تــورخـــم یـــولینــی        ســــیران ادیـــب کنــت لریـنی چـولـیـنی

تــمـــــاشـاایـلایــوب ســــاغ وســولـیـنـی       بـیـربـجـــه ده آنگـــری اوتدیک یرانـلار

 

غـــرشی آلـــدی جــــلال آبـادشـوراسـی        ایـکی ســــرویـــس موترگیلدی جوراسی

برچه یولداش بوسوزلــــریـم گــــواســی       میـرویـس خـان مهمــانـداربولدی یرانلار

 

بـرچـه گچمیش لـری گـتــیرســام یـــــاده         یـتیب بــاردیــق اوچـــده جـــــلال آبـــاده

مـهـمـان خانـــه اونگــات حد دن زیــاده         تـــرکمن پــشتــون دوغـان بولدی یرانلار

 

میرویس خان اول گیجه مهمان ایلادی       عـــزت اکــــرام هـــــم احــتـرام ایــلادی

ارتیردانگده پـلو شـورباســــی گـیلــــدی         صـــرف ادیب کابـــــله گـیتدیک یرانـلار

 

ساعت بــیرده یتیب بـاردیــــق کابــــــله        گـــویانصیب بـولـــــــدی گل لـــربــلـبـلـه

ایـکـینجــی مـکـــرویان گـتـیرسـام دلـــه         اوزبـــک قــــوم لرمهـمان قیلدی یرانـلار

 

تـرکـمـن غورامانینگ ایجـــادیـنی بـیــل        غــــرشی آلــــدی منشی صاحب اسماعیل

عاقــل بولسانگ بـوسـوزلره فـکرقـیل     غــورامـه کابـله دولـــــدی یـــــرانــلار

 

ایکی گون شولجایده آلــد یق بیزراحت     افــغـان ایلـــی گــــونــدین گونه پراخت

مزارکندوز ترکـمن لری شول ساعـــت      غــــورامـه نامه ســــین بردی یـرانــلار

 

یـتوشـدی کوپ ترکمن عضــوبولمـــانه      اوزغـــریب ایـلـیـنه خــد مــت قــیلمانـه

حاجی حـکــیم مهمان قـیلدی هــمانـــمه      صلحنگ غــــورامه سی دولدی یرانلار

 

شونینگ بیلان وزیـرلاریـنگ یـانـیــنه       مــلاقـات قــصد یـنه شــوکـــت شانـینه

گُل چـپـان ســـرپـــــای آلیب جانـیـنـه     هــــروزیـره سـرپــای بولدی یــرانـلار

 

اونگ بــیلان اوغرادیق آبُ بـرقـیـنـه    قراب بادام باغـیـنگ غربُ شـرقـیـنه

شـاکـرخـــــان کارگــــروزیـراارکـــیـنــه      اون بـجـــه ده نــائـیل بـولد یق یـرانـلار

 

بیرینجی وزیرخان سوزیــن باشـــلادی        ســـــونگ داکـتـــــرجماهرایـزیـنی آلدی

آخـیریــنده وزیرصاحب ســـــوزلادی    عجـــب بـیـانــا تـین دیــدی یــرانـلار

 

سونگ توریب یریندن وکـیل قـــرقـیــن        تـقـــــدیم اتــدی گــــل سرپائی سوغاتین

تویس یوراکدین غوتلاب اول وزارتین   مـبارک بـــادبولسون دیـدی یـرانـلار

 

پـیـشـیـــن باردیـــق وزارت عــدلـــیـــه     عــباس کـــــریمـی نی غوتلایوب شویله

آغـازبــولـدی مـحــفـل آیـــت لـــربـــیــلـه      مــــونــــده هــــم بـیانات بولدی یـرانــلار

 

وزیــرشانه سـیـنه تاشلا یـــوب سـرپـــای      گـــل هم تـقدیـم اتیب بـولـدی گونگل جـای

شادیاشامق نصیب اتـسـون اول خـــــدای      بـیـــرنـــاچه وعده لــــــربـولدی یــرانــلار

 

شول وقت قبول اتدی معارف وزیــــری        ســـخنه بـــاشـــــلادی جـمــــله دین بـیری

رســول امین وزیــردیــــدی تـدبــیـــــری      ســیاســــت دان واقــــف قیلـــدی یـرانـلار

 

بیردونی گل بــیلان تـقـدیـم ایـتـلایــــــوب      تـــعلیم وتربـــیه یــــــولــین ســـــایـلایـوب

پیشنهادلریــازیب تـــقـدیــم ایــلایــــــوب    اوقـــــواوچون ســــــــوزآیدیلدی یـرانـلار

 

سـونـگره باریب وزارت مــعــدنــــه  آیـــت بــیلان ســـوزلرباشلانـدی یـنـه

وزیـــرخان جــمـاهــــرأوزنـوبـتـیـنـــه  تبریکی سوزلرین دیدی یـرانــلار

 

عـا لـم رزم ایکن وزیـــرمـــعـــدن  سلام بــیلان سوزین باشلادی شولدم

وعــده قــیلدی سیزه یارمـیزالـمـدام   مهربان لـیق بــیلان دیـدی یرانـلار

 

جـدیـنگ سکـیزیـنده ساعت تورت ده    حـامـدکــــرزی قبـــول ایلادی ارک ده

تـالارگـــل خــــانـابـاردیـق شو سورت ده     شـــورا برنامـــــه سـین بردیک یـرانـلار

 

جـمـاهـرخـان سـوزین دلـــه گـتــــیردی        مـــــهـاجـرلــــرســــــلامـیـنـی یـتـــیـردی

ایزیندین ســنـاتـوریــریـنـــدن تــــوردی       بســــم الله دیـــب سوزباشلادی یـرانـلار

 

عرض ایلایوب هیچ قویمادی کــمـیـنی    طلــب اتــــــدی یــرا لــریــنگ امــیــنی

یاغدائین بیلدیریب تــرکـمـن قـومـینـــی    یـــاشایــــش اربــت دوردیــدی یـرانـلار

 

سونگره کرزی اوزاوتـوران یریـندین    دیـــدی بوسغین لرینگ احوال لریندین

نه گچمیش دورافغـان لـــرینگ سریندیـن      بـیریـــن بـیرین بـیان قـیلـــــدی یـرانـلار

 

دیـدی غم ایمانگ لرمونـدین بـویـانـه   صــــلح گیـــلارسازچالینگ سیزشادیانـه

شول دوشیشیق سوزلـرمیــدان نشانــــه       پــــــــراخت لـیــق بـولاردیـدی یـرانـــلار

 

تـیزاییارمیزبوسغین لریـنگ غـمـیـنی  دوا ایـداریـس یـارالـریــنگ امـیـنـی

بـیرله شـن ملت لرقـویـمـازکــمـیـنی   انـتـــقـال بــــولــرسـیـزدیـدی یـرانـلار

 

شودیب بـیزدین آلدی ایلینک پـیامـــین    دیــــدی قــبـــــول اتـدیم جـمله کـلامـین

مهاجرخـلـق لـره آیـدیب ســلامـین   سـرپای دونـی اگـنه آلدی یـرانـلار

 

مـصـلـحـت بـردی اول ایـکی آدمـی   ایکی گوندین گیلسون قالماسون کمی

حاجی احـمـد وکـیل بـللانـدی دمـی   خـصوصی صحـبته گـیلدی یـرانـلار

 

شونینگ بیلان سغ بول لاشدیق شــاه بیلــه       قـــصردان داشــاره یـورادیــک شــویــله

مهمان جایه یتیب گـیـلـدیـک بـرپـله    کریـم جان اوئـینه گـیلدیک یـرانـلار

 

وزارت اطـــــــلاعــات کـــلـــتـــــوره    ارته سی مـشـرف بولدیق حـضـوره

پروفیســـورمـخــــدوم رهـیـــن وزیـــره      یــــــکه یـکه عرض ایــلادیک یـرانــلار

 

اول تـقـدیـم بولدی دون بـیله گل لر    بـیانـاتــین بــــریب سـیـرادی دل لـــر

 

انــه دلـره مکتب سـوراب وکـیل لر   هــم آزادمـطبـوعـــات دیــدی یـرانـلار

مـطـبـوعاتـه هم مکـتـبه سوزبردی   انـــه دلده بـیـلـیم آلماق یـوزبــردی

 

شادبول ترک لرایستاک آرمانینگ گیلدی     دوغان لیق دوران لر گـیلدی یرانـلار

سـونگ ایـزیـنـدیـــن وزارت پــلانــــه    بـــاریــــب حـضـورتابـدیق محقق خـانـه

 

یـنه پـیـشـنـهـادلـربـولدی هـمـانـــه  مـثـمـربـیانـاتـین دیــــدی یـرانــلار

 

آرته باردیق کــابــل شاروال آلینـــه    گــزارش بـــــریــلدی مــــاه وسالــینـه

رحم ایله دیب بوسغین لرینگ حالینــه     بیـرمــرحمت ایستـــاک بـولدی یـرانـلار

 

فـضـل ایماق صاحب کابل شاروالی   دیدی مهاجرینگ مـعـلوم دورحالی

بــیزدین هرنه گراک بـولـمازمـــلالی    ضــــرورتی آیــدیـنگ دیـدی یـرانـلار

 

پیشنهادایـلادیک مـیـلـیـون مهاجـر  پـاکـسـتانـده یاشاربی وطن حاضر

دونیب گیلسه اوی جای گراک هم چـادر     یــــکه یـــــکه تـقـــدیـم بولدی یـرانـــلار

 

یـنه هجرت دیـاریــنـــده تـجـــــــارلـــــر     مـــارکیت گراک دوکان گراک بازارلار

صناعــتـی قــالــین عجب آثــــارلـــر   پیــــشنهادایـچــــــیـنـده گـیلدی یـرانـلار

 

گورینگ شاروال صاحب هممته میــندی         ترک ملـتی دیــدی غولــــــــدارین ایـندی

مونگ جریب بیرتیارسیزاوچون دیدی   اول رحمان مینه ده دیدی یـرانــلار

 

همده مارکیت لرینگ باری سیزینگدور    گل لاب آبادایدینگ وطن سیزیـنگدور

کارخانه جای تیاراتمک بـیزینگـــدور   گـــــویـاآبـادان لـیق بـولدی یـرانــلار

 

وزات تـجـــــارتـه یــتـــوشــــدیـــــــک    کـاظـمـی صاحبـه باردیق ده دوشدیق

مهاجرلــــرشکایــتـیـن آیـــــدشــــــدیــق  عجائـیب سخاوت قــیـلدی یـرانـلار

 

دیدی صنعت قالین هنرترکمن دن   ریــاسـتــــی سـیـزه مـناسیب چـندیـن

بیراونی معرفی ایدینگ شوگوندین  صـالـح ســــلـیمانی آلدی یــرانــلار

 

تــوریـزیم هـوائی مـلـکـی وزارت  داکـتـــرعـبدالرحـــمان باشــان شوکت

دیدی اوچ کشیگه بیرام اولی بست   تــیزمعــــرفی قـیلـینگ دیـدی یرانلار

 

شودیب جمله وزیرلرینگ کـاریـنی  گـوریب چیقدیق کابـینه ده باریـنی

عرض ایلایـوب ایلینگ آه وزارینــی    بـیرتـــــوپـــار وعـده لربولدی یرانـلار

 

شونچه گونلاب کریم جانینگ جایینـده   مـــهمان بولدیق یولداشلرینگ رایـنده

مصاحـبـه آزادلـیغـینــــگ پـایــنـــده  مــرادی انــترویـو آلـدی یـرانـــلار

 

اون آلتی کس شونده بولوب میزمهمان   الــــمـدام یــــازیـلان ئـولـی دسـترخـوان

آیدشیماق گولو شماک دائیم فـراوان   بــیرعـــجب ســـیاحت بـولـدی یرانلار

 

ادب بــیلان گـیلدی بـیرپارسی زبان    غــــلام آقـــه گـه نـمایـنده مالک خـان

دیــدی امشب بـمـامـیـشـویـدمهمـــان  همامــیزی دعـوت قـیلدی یـرانـلار

 

قـبول اتـدیک اول جـوانینگ دعوتین    تحسین قـــیلدیق اونینگ عالی همتـین

حیران قالدیک گوریب شان شوکتین    کوب عزت وحورمت قیلدی یرانـلار

 

بـویـله همت لـره ایـلاگــیل نــــظـر   دولــت آباداهلی حـاجـی ولـی نــظر

دیـــدی بـیزطرفه ایـلانـگـیزگــــذر  اولارهم مهمانـداربـولـدی یـرانـلار

 

یـنه بـرچـه تـرکــمـن خلقــی غوانیــب      چـــــاغــردی هـــــربــیری نـوبته مینیب

شورانــینگ اعضاسـین قـنچه غزانیب      هـــــمــــه شـورامـیزه گــیلدی یـرانــلار

 

اون گـونلاب کابل ده اتـدیک گـــــذاره      دوش گیـــــلدی لرپشتـــون تاجک هزاره

ایــندی عزم ایـلادیـک شهـــــرمــزاره    منـــزل گاه سخی جان بولدی یرانـلار

 

یول باشلادی منشی اسماعیـــل گیلیـــب      هــــرکـیمـــه بــــیربــرق دسـتـیـنـی آلیــب

دانگ اتماسدین یـوله دوشـدیک جمع بولیب    مــــزاریـنگ یــــولــینی آلدیق یـرانـلار

 

دانگ ساعت آلتـی ده اوغرادیق شمال    تـونـیس مـــوترلــری کورساتی جـمال

تـوقـوزده تـونـاله باردیـق بی ملال   پـیاده اوتـمـــــالی بـولدیق یـرانــــلار

 

بـیرطرفـدین سویق زورایـدارجانـه  بــیریانـدین غرانـقی دولی دومانـه

بـرق دسـتی شـعـله بـرمـزهـمـانـــــه   کـالالـرقـبـقـرا بــــــولـــــدی یــرانــلار

 

قرق دقیقه تونال ایـچـیـنده یوردیــــک     قـــالان گورگیت لری شول یرده گوردیک

امـان اسن چیقیب حال احوال سوردیک      بـــویـله داســتــــان دلــــه گیلدی یرانلار

 

یـنه موتـرمـیـنـدیک مــزاره غــراب   حرکت ایـلادیک سازصحبت غوراب

وطن صلح وصفابولسون هم سراب   ســفـرمـیزپــــرغــــوغــــابولدی یرانـلار

 

سخی دربارینه یـتوشدیک شامـــلاب   کــــارتـه آریاناگـیـتـیـردی جـمع لاب

جـماهـرمـنـزیــلی پــــلولــــردمــــلاب  اول بــیزه مهمانداربولدی یـرانـلار

 

آرتـه سی رهبری جنبش وقت بــردی     خـــــارجــــه ریـاست گـیلنـیک لردیــدی

باریب گیردیک شولدم نان آش گیلدی   رهـــــبریمیـــزمهـــمان قیلـــدی یرانلار

 

مونده ایـکی یـاریـم ســاعت اوتــوردیـــق      رهـــبربیلان کـــمسیز صــحبت لرقوردیق

بوسغین لر ینک سلاًمنی یتــــــــیردیک      ســــیزه یـــارویــــاوردیــــــــدی یـرانـلار

 

شـورانـیـنگ اسنادین قـویـوب آلـینه  گل وچـــپان غوتلاق هم سوغاتـیـنه

سـنـاتـوروزیـرخان ایـــــل اقـبـالـیـنــــه   شـورانی دوراتدیک دیدی یـــرانــــلار

 

سونگره توریب سوزباشلادی جماهـــر   ترک لرنیک دورموشین ایلادی ظاهر

سـیزه سـلام آیـتـدی بـرچه مـهـاجر   قــبول ایـدیب آلینگ دیـدی یرانـلار

 

بیرین بیـــریـــن مشـــکلاتی دیــــدی لــر      هـجرت غـــربت لارینـــگ غمین ایدی لر

شورانینگ ایجادی شوندین دیـدی لـــر    آزاد ارکـــین ســـــــوزآیــــدلدی یرانـلار

 

غــلام آقـه دیـدی دســتوردابـیـــنی  ســــیزآچـد یـنگـیزفتوحاتینگ بایـنی

تـقدیم قیلدی شورانگ بیرکـتابـیـــنی  شـــــورامــیزی تانـی دیــدی یـرانلار

 

گـوریـنگ سوزباشلادی رهبرجـنبش  دیـــدی سیزیادیمده یازبولـسه یاقـیش

بـیرپارچه بولینگلارفقیربای درویــــــــش      آرتـــه ســــا یلاو بولاردیـــدی یــرانـلار

 

یـنه دیــدی دائـیم سـیزه مـن آرقــه   بــویله یاتمانگ سـیاست لردین قورقا

انشاءالله تیزوقت ده یـتـارسـیزارکـه  وطنـه صلح گــیلاردیــــدی یـرانـلار

 

اوی گیراک یادوکان گیراک مزاردان   ســـــیزه انــــعام بـولرقالماس نـــظردین

یاهامارکیت گـیـرک ئولـــی بازاردن   قول قویانینگ سیزدین دیدی یرانلار

 

سغ بول آیدیب رهبربیلان سرانجـام   عـبدالمـــومن مهمان اتدی بول آقـشـام

اوستادراسخ اوستادمحمــــــدایــکـــولان   دوش گیلیب صحبت لرقیلدی یرانـلار

 

اوستادلارهم غرشی آلدی شورانــــی   تحسین بیلان غولداب بول غورامانی

دیدی لر کامیاب یوقـدور گـــمانـــی   آیـــراتــیـن سوزلرین دیدی یــرانـــلار

 

شویله لیکده قویوب شـــورابــناســیـــن    چاغریب تــرک لرینگ هرعام خاصین

همه ســرپای دون گـل لـربهاســـین   حــاجـی غلام آقـه قـــیـلدی یـرانــلار

 

غلام سخی آقه انــدخــوی دن اوزی   ســـخاوت هـم شجاعت دورهرسـوزی

هیچوقتده یمانگون گورماسون گـوزی     بــــــرچه یولداش دوعـــاقیلدی یـرانـلار

 

سخی صاحب زیارتــینه شرف یـاب   همه یولداش بیلان بولدیق بی حجاب

اهل خلقیم ایندی گورماسون عـــذاب   یاران لردین دلاک بــولدی یـرانــلار

 

ایــندی باشقه خیال آیـلانــدی ســره   عزم ایلایوب هرکـــیم دوغـیلان یـره

الله یارادیشیب هــــرکـــیم بـــــــیردره    بیرهفته لیک رخصت بولدی یـرانـلار

 

بـیزهم احـمـدامین بیلان سوزلاشیب   شــــــــبرغــــان یـولــینه موترگوزلاشیب

ناچه دره ناچه داغـــلاردان آشیب   جــــوزجان گـیتمالی بولدیق یـرانــلار

 

عجب مـوتـــرسـراچه جــانـه جــــان   اون بـیربجه یتیب باردیق شــبرغـان

غرشی آلدی وکیل هم حاجی رحمان    مـــنـزل کـــته سالتق بـولدی یـرانــلار

 

انـــــاســـفـرانــــاســـــیـروســـیـــــاحـــت       اوچ گــــونلاب اوبامده دینچ آلیب راحت

مونــدن بویان ایـلـیم یاشارپــراخـت   وطـــن گـلســـــتـانـــه دونـاریـرانــــلار

 

یـنه قایدیب گــیلدیم شهرشــبرغــــــــان    ایکی گون بول یرده بولدوم بی گمان

الهی شهریـمـیـزبـولســون درامـــان  پاکـسـتان قایتمالی بـولدی یـرانــلار

 

اوچ بجه ده شهرمــزاره گـــــیـلدیــــم    یولداش لار دوش گیلمیان یکه جه قالدیم

گیجه غارباشلادی سراساب بـولدیـــم   دانگ آلتی ده اده گـــیلدیـم یـرانــلار

 

بیش کیشی قرقینلی یولداشیم بولدی   بـیـــرتونـیسه مـیندیک حرکت قــیلدی

اون ایکی ده تونال سـالـنگه گــیلدی    تونـال دین پـیاده اوتـدیک یـرانـــلار

 

ایـندی یـنه باشقه بـیرموتـرگــیراک   قـــاربـیلان بـنـدبولوب قالـیـبدورسرک

چـاین باغـلاب بـیرسـراچه مــوتـرک   چـــاغریب بــیائـین دیــدی یـرانــــلار

 

کابله یـتوشدیک خـفـتـن چــاغـیـنده  ایــاق باساریریوق سـول وسـاغـیـنده

قرقین تاجرلرنینگ جـای اوتـاغـیــــنده    اول گیجه ده مهمان بـولدیق یـرانــلار

 

ارتــیرتـوریب احـمدوکیلی ایـــــزلاب    اسـپن زرهوته لینگ یولینی گــوزلاب

باریب خـبرلاشـدیـم گلجگی ســوزلاب   الله یـــارآیـــدیشیب قـالـدی یــرانــــلار

 

شـول گون آلدیق جـلال آبادیـولینی  حـرکت ایـلادیک سـوکیب چــــولـینی

بیرلک افغانی دین جمـلاب پــولـیـنی   ایـکی بجه یتیب گــیلدیک یــرانــــلار

 

زیــباجــلال آباداهل خلق پـشتــــون  مهمان آلدی خالدعصری میلمـستـون

دیدیلاربنداولمیش تورخم یول عمـــوم    ترس یوله گیتما لی بولدی یـرانـــلار

 

ارتیر بیشده مـیندیک مـوتــربـیلـینه  راهـــی بولدیق ساتی کانـداویـولـیـنه

داغ وداشدین آشیب پـشـتــــودلــیـنــه   سوزلاشیبان یتیب گیلدیک یـرانـــلار

 

کپه دین یکن دن بـولان هــوتـــلده   قــره چائینک جائی گـــیلان مـحـــلده

چای ایچیب دینچ آلیب اوغریان حالده   داغـــلاره چـقـمالی بـولدی یـرانـــلار

 

بــیزاونــده بــیرقاطـرکــرایـــه آلیــــب   گـــوزیوموب اوتوردیم اوستینه گیلیب

اوغــرادیـم کـله نـی اتـاگـه سـالیب   یـــوزمــونگ خوفوخطربولدی یرانـلار

 

امان اسن بلند داغــیـنـدیـن آشیب  همانینگ باشیندن هوشلاری چاشیب

موتره یتوشدیک جمع بولوب اوشیب   یـاره دیوب داد سون گیلدی یرانـلار

 

دادسون آرقاســینده اون سکـیزآدم  تیقیلشیب اوتوردیق گــویاکه ماتـــم

داربولدی گینگ جهان بوکلی عــالــم   تــقـدیــره تن برمک بولدی یـرانـــلار

 

اوغرادیق اول دادسون موتره مینیب   گاه داغه یارماشیب گاه آشـاق اینیب

بـیریره یتوشدیک سوتـوگ میـــزونیب    قـرق یل لیق باقی نی آلدی یـرانــلار

 

اول یـرده توقف ایــــــلادی مــــوتـــر    دوشینگ دیدی مونده یوق باشقه گذر

پــیاده لاب چیقینگ دیــــــدی الـحــــذر    دیک لاب داغ اوســتینه گیتدیک یرانـلار

 

اولوم حالده پـیاده لاب اولـــداغـــدن   چـیقیب دوشدیک نشان یوقدوراولاغــدن

ینه بیرداغ معلوم بولدی اوزاقـــدن   اونگــاهم چیــقـمالـی بولدی یـرانـــلار

 

تـــقـدیــره تن بریب اوغرادیق ینــه   الله نی چاغـریب کـونگلی کــمــیــنــه

چیقیب باشلاب گیتدیک زینه به زینه    آل آســـمانه قـراب گـیـتدیک یـرانـــلار

 

قین لیق بیلان اول داغده هم بـیرساعــــــــت        یــوراب اوتدیک گـویـابـولدی قـــــــیـامت

امان ا سن دوشدیک المادیق راحت    یـــنه مــوتـــریتیب گــــیلدی یـرانــــلار

 

حـــرکت ایــلادی باره گـه قـــراب   قــبائیـل ایچــینده ترس یـولی یـوراب

یــتـوشـیانـچه تمام دیـــــــده پــرازآب   یول لارمـیزخـطرلی بـولدی یـرانـــلار

 

ساغ سلامت گیلدیک اول اول شهرباره    ســــاعت اوچده گیلیب دوشدیک یکباره

شهبازمـوترمینیب گیلدیــک پـشــــاوره   کــونـگل لرمـیزآرام بولدی یـرانـــلار

 

یولداشلردن ساغ بول لاشـدیم آیریلیب  دیپــلومات بکسمی قـولـتـیـغـمه آلیب

ایکی پولیس توتدی بکسمی گوریب  بـاش یـوزکلداریمی آلدی یـرانــــلار

 

«مساعد» دیرعجب وقت وزمـان لار   بـیگانه یوردیــنده گرچک جـــوان لار

غربتده یازیلان شویله داسـتــــان لار    شونینگ بیلان تــمام بـولدی یـرانـلار

 

 

 رهبری شورانی افغانستانه انتقال برماگی بیانی

گیل ایــــــندی ســــــوزاشیــــــت گیل بشـــــقه یانـــــدن

 خـــبــر آلــــــماق گـــــــــــرک افـــغـــــانستـــا نــــــدن

که یــــــوردی میــــز بـــــــولیـب دیـــــــر صلـــــح آرا

خــــــوش و خــــــرم بولیب دیـــــر اهـــــل اســـــــــلام

ییــــغیلـــــــدیــق بیز جـــــمعه باینــــــــگ اوینــــــــــده

گچـــــــــردیک مصلحـــت گوچـــــــماک کـــویــــــــنده

شــونینگ بــــلان پـــــلان اتـــــدیــک بـــــــویــــــــرده

دوا اتــــــــمک اوچــــــــــــین هجـــــرانـــــلــــــی درده

پــــــاکـــــــــستــــان و ایـــــران بیـــگانــه دیــــــر بــیل

وطــــن یولیـــن آلیـــــبـــا ن ســـــن ســفــــــــــرقـــیـــل

بــــو کا بـــــل شــــهـــریـــــــنه گلــــــگان زمـــــانــــی

کلــــــوله پشـــــــتــه دن تــــــوتــــــــــدیـق مــــــــکانی

کــــه تــــــرکـــمن لر هـــــمه شـــورانـــی غــــولـــداب

داشین آلـــــدی گلیــــب صــف صــــف تــــب و تــــاب

مهــــــاجــــــــــــــري عـــــــرب دورمــــــــــــادی آرام

کــــمـــــک ایـــــبـــــاردی جــــمــلاب حــاجـــــی پیغام

یـــــــنـــه اول مــــهـــاجـــریــــن تـــــــــرکمنــــــــستان

ییغــــیب کــــومــــک لـــــــــری ایــــــبردی چنـــــــدان

شـــــونینگ دک جـــــرمــــــــن و آمـــریــــــکانی بیــل

کـــــومــک یغـــــدی مــــهاجــــر لـــر یــــقیـــــــــن قل

اولـــــــــی ییغنــــاق اوچیــــــــن ای نــــــــــــوردیده---

گـــــنـــگاشــــدی جمــــع بــــــولـــیب اهــلــــــی عـقـیـده

سکســـــان ایــــــکیــــنجی ییــــــــــل ســـنبله آئـــــــــی

اوریــــــــــب جرییــــغنـادیـــــق غــــــــریب بــائـــــــی

بیلیــــــنگ لــــر آلتــــی یــــــوز کـس قری و یـــــــاش

گچــــــردی مـــــــصلــــحت لر بـــــــر بولیب بـــــــاش

اعــضـــــای مـــــرکزی ســـــایـــــــلاندی فـــــــرجـــام

یــــــوز آتمــیش اوچ کشــــــی بـــــــــولدی سـر انـــجام

رئـیـس سیــلانـــــــــدي  اونــــــــــده حــــق مــراد بـای

همــــــه ســــــی اتـــــفاقــــــــاً بــــــــردی لــــــــر رای

جــــمعه بـــــای ، قـــــاری عالــــــــم هـــم عــــمرقـــل

امیــــــــنـــی ، وزیـــــــــرخـــــان مـــــــولـــــــوی بیــل

بـــــوآلتــــــــــی کس نــــــــی مــــعــاون بلــلادیــــلــــر

هــــــمه ســـــی بیر آغــــیــــزدن غــــــــولـــــــدادی لر

ینـــــــه بلـــــلانــــــــدی اول داکـتـــــر جمــــــــــاهــــر

مهــــــارت لـــــــی مـفـتـش بـــــــــــولـــــدی ظـــاهــــر

بــــــــــــوشورا بیــــــــر نچه ایش قیلـــــــــــدی بنیـــــاد

جریده ایـیـل سســــــــــی نـــــــی قیلــــــــدی ایجـــــــــاد

گــــــورینگ لـــــر قــــــــاری عالـــم بولــــدی مـسؤول

قلیــــب بیر قنـــــچه ایــــش لـــر بیلـــــــدی معـــــقــول

جــــریــــــده ایـــــل سســــــــــــی آدیــــنده بیلـــــگـــیـل

هـــــر آیــــــده ایکـــــــی گـــون چیـــــــقدی یقـــین قیل

ایـــــل ســـسی هـــــم گـــــــــونش تــرکــــمن دیلــــــنده

چقـــــیب یــــــایـــــراب هــــــــم تــرکمن ایــــلیــــــــنده

غـــــــــوانیب اهـــــــــل تـــــــرکـــــــمـــــن ای بــرادر

اوقــــــاردی انـــــه دیلـــــــده شـــــــــعــــر اخبـــــــــار

سجــــــل ایــــلاب بـــــو شــــــــورانی بـــــــغایــــــــت

جــــــــــوازیـــــــــن بــــــردی عــــــــدلـــــــیه وزارت

جـــــواز نامــــــه آلیـــــــب رســـــــــــمی تانـــــــــیلدی

اروپـــــا شــــــــــرق غــــــرب ده هـــــم بیـــــــلنیـــدی

بوخـــــلقی تـــــرکـــــمن نــــــگ شـــــوراســــنی بـــیل

جـــــهان رسمــــی تانیــــــدی ســـــــن یقـــــــین قـــــیل

کمـــــــــــک اتــــــــــدی وزارتـــــــــــی قــــــبـــــایـــل

بیـــــــریب حـــــــــویلی کــــــرایــگه بولــــــــــدی قایل

ینـــــه اون بـــــــاش کـــــــشی اوچـــــــون اعـــــــــاشه

بـــيــريــــــب دنــــــیـــــاغــــــــه  ديدي قیــــــــل تماشه

بـــــو جمـــــــله تـــــرکمن میز بولدی طبـع خـــــــــوش

شـــــــورا میز هم  بــــولیب قالــــدی جــمع جــــــــوش

ســــر انجـــــام خــــلقی میـــــز هم بـــــولـــــــــدی آرام

مســــاعد یـــــازدی داســـــــتان نین ســـــــــــرانـــــجام

 

 

         الــحـمــد الله

یاختی جهانه گیلدیم شکر الحمد  الله
گوزیم اچدیم ده دیدیم لا اله الا الله
یتی یاشده استادیم اورگاتدی قل هوالله
اون یاشده تعلیم آلیب اوقیدیم کلام الله
قاچــــــیب مـــــکر شیـــــطاندین دیــــــدیم استغــــــفرالله                                    ***

نچون غافل یورارسن باشینگده یوز خیال دیر
فکر و ذکرینگده دایم اوغول غیزدیر عیال دیر
بیلگیل یلانچی دنیا سنگا وفالی دال دیر
تانگلامحشر گونینده جواب یوق دیلینگ لال دیر
آه ونـــــــدامــــت بیــــــــــلان قــــــیلمه داد وا ویــــــلا                                   ***

حذر اتگیل دشماندان سنی بدیوله قاتار
بیر ساعت غافل بولسانگ کمین ده آلداب توتار
اوزینگ ساقلاب بیلماسنگ آشینگه آوی قاتار
تانگلامحشر گونینده دوزخ اودینه آتار
پشـــــیمانلارکان ادیــــــدیب گـــیتمه نــــعـــــوذ بـــــالل                                 ***

 مونده تورت گون دورانه مایل بولماق نه حاجت
باقی دوران اونده دیرگر بولسه جاینگ جنت
قیمت وقتینگ گچیرمه بجای ات فرض و سنت
سحر تورغیل یرینگدین قیلغیل طاعت عبادت
شـونده تـــــــــوتار قـــــولییـــــنگ دان محمد رســـــول الله                                     ***

بی خبرسن عمر ینگدین یاتمه غافل مه و سال
بیهوده لیق ده یورمه بوسوز لره غولاق سال
مونده قالار من دییپ اتمگیل هرگز خیال
«مساعد» بی غم بولمه اوزگه لردان عبرت آل
یغلایوب اوز حالینگه سحر تورایتغیل الله

 

 

دنــیـا بــی وفــا

آدم اوغلی یاتمه غافل بیرگونی نوبت یتار
آخرت اسبابینی توت بولمه گون گون دان بتار
مونده عیش و عشرت اتسانگ عمرینگیز برباد اوتار
یاتمه غیل اویقی بیلان قیمت لی وقت الدان گیتار
آه اورســـانگ نالـــــــه قیلـــــسانــــــــــــگ دادینگا کیمدیر یتار

                             *  *  *               

بول عزیز عمرینگ گچیریب یاتمه غیل غفلت ده سن
تور خدانی یاد ادیب بول غیل دمی طاعـت ده سن
بــــــو فـــــــــساد دنــیا بـــیلان یـــــــورمه یامــان عـادت ده سن
ورنه محشر گونلری شرمنده لــیک حالت ده سن
تیز تـوت اسبابــینگی دورمه غــــــــــــــــراب کاروان گیــــــتار

  *  *  *

 بی وفا دنیا اوچین سن یوزیره اورسانگ اوزینگ
آخـری تاشلاب گیدرسن غوم بیلان دولارگـوزینگ
داد واویلا دیسانگ هیچ کیم اشیماس بیر سوزینگ
دارلحدایچره غویولغانده سولر گلدگ یوزینگ
قوم و خویش و اقربانگ همه سنی تاشلاب گیدار
                                *  *  *

اوقاسنگ باش وقت نمازی روزانگی توتسانگ ینه
ایلاگای تانگلا شفاعت اول محمد مصطفی
تورگوزینگ آچ اویقی دان بیلگیل بو دنیا بی وفا
یغلاب آیدار بو «مساعد» رحم قیل یار بنا
بولمه سه لطف و کرم شرمنده من حالم بتر

 

 گــچـمــه لـــی دیــر

 

آدم اوغــلی آخـر بــیـر گــــــــون       آجــــــل جامـــین ایـچـمـالـیــدیر

یاقـــمه جانـیـنـگ دنـیـــا اوچـــین      هـــمه سیـنــــدان گچــــمالـیــدیر

 

مـونـــده غـالمز ســن تـــا ابـــد     مـنــزلـیـنگ بـــــو لاردارلـحـد

اونـده هیـچ کـیم بـرمـــز مـــد د      ســـوراغ دفـــــتـــر آچمـالـیــدیر

مونـده بی غم یاشاب یورسـنگ      دنـــــیا مالـین یخشی گورسنگ

اجل یتـیب جـانـیـنگ بــرسـنگ     بـــاریـن غــویـب گـوچـمالیـدیر    

                                                                                                                                                                           سـاقی تـوتــسـه آجـل جامـین               گــــتیرســه مرگـینگ پیامـین                                                             

هـر کــیـم آلـسـه اوز ایـمانــــین     حـــورو غــلمـان غـوچمالـید یر

 

دارلـحـد ده یـکـه غـالـــســـنگ    اتمـــیش لارینگ یاده سالسنگ
اونـده باریب پـشمان قـیلسـنـــــگ        اویــالیـب درسـاچــمالـــید یر


بی خــبر بـولـمه عمرینگ دان     پــیــدا یوق سیم ورزیـنگ دان
نه لارگـچا دیرســـریـنـگــــدان   پــل صـراطـدان گــچـمالـیدیر

«مـساعـد» سـن بــیکاریاتـمــه   شــــیطانـیـنــگ یـولـیـنه گـیتم

روزه نــمازیــنگ تـرک اتــمــــه          اجــل مـیـین ایـچــمه لــــیدیر

 

 

وادریـــغ

فانی دنیا ده همیشه غمده بولدیم وادریغ
اوتدی عمر وم بیلمادیم آرمانده بولدیم وادریغ
دایما غافل یوریب جانانده بولدیم وادریغ
قیلماین یادی خدا، دوران ده بولدیم وادریغ
بول عزیز عمریم گچیب حیران ده بولدیم وادریغ
                                   * * *

دنیا ده بیرایش بتیرمای اوتگاریب عمریم عبث
مال و ملکیم بولسه دیبان دلمیریب جان در قفس
آخرت اسبابینی توتمای یوگوردیم بول هوس
هیچوقت مال ایه سی بولمای بو عمرم گچدی بس
اوتدی غربت ده گونیم گریانده بولدیم وادریغ
                                  * * *

گاه اونده، گاه مونده بللی بولمان منزلیم
قیلمادیم طاعت عبادت یـــــــــــانـــــدیـــــریـــــب جـــــان و دلـیم
آخرت ساری چکیلسام یوق قولیمده حاصلیم
هیچ کشیم یوقدیر اوشل گون رحم ادیب توتسه قولیم
نیلائین و احسرتا پشمانده بولدوم وادریغ
                                   ***

اوتدی دوشیمدان بو دنیا ناچه ماه و سال بولیب
بی ثمر گچدی یگیت لیک چاغ قیل و قال بولیب
حالینه آغلار «مساعد» ایندی بیر پیر زال بولیب
اول امید رحمت ایلار هم پریشان حال بولیب
یا رحیم سن رحم قیل درمانده بولدیم وادریغ
                                  * * *

 

 جانان قنی

دوست لارم دنگ دوش لاریم اول جان بیلان جانان قنی؟
قوم خویش و اقرباؤ دوُر ایله دوران قنی؟
دور پیشم ده اوتورغان الفت و یاران قنی؟
اون ییل اولده کی اول عهد ایله پیمان قنی؟
ترکمنیم دیب داد اورغان کرنیل بابام قنی؟
                                     ***

دین اسلام دیب توریب نعره قلیب مرد خدا
لرزه قیلدی یروگوگ هریرگه یتدی بو صدا
دینمأین شام و سحر و صفین دیسام بولمس ادا
نعره الله اکبر دیب اوزین قیلدی فدا
ترکمنینگ صدیق اوغلی اول عاشور پهلوان قنی؟
                                    ***

دنیا ده اوزین تانیتدی همده ایلین اوسدریب
قالدی حیرت ده جهان بول شیر غرانی گوریب
رشک اتیــــب برچــــه خــــیانت کار ایــــــــزینده یُـــووریب
آخری غفلت ده قویدی گل یورینی سولدریب
نیلائین و احسرتا اول شیر صفت مولان قنی؟
                                   

آریگیت لر مرد میدان چیقیدی لارهیبت بیلان
سالدی تالان دشمانه بیر عالی همت بیلان
بیر لاشیب میدان ارأ اول پهلوان احمد بیلان
آدچیقار دی دنیا ده مرد شجاع غیرت بیلان
چون شهید کربلا محمد یوسف پهلوان قنی؟
                                  ***

ای شهیدان وطن یادینگ بیلان شام و سحر
یأس و ماتم لر بیلان بولدی همه خون و جگر
آیریلیب سیزدین بو اقوام بولدی لار حالی بتر
بیر خـــــــــــــــدانی امری گا صبـــــــــــر ایلامــک دور معتبر
دیر «مساعد» نیلائین اول باغ ایله بوستان قنی؟
                                      * * *

 

 

   قیل ایندی

آدم زاد تاقچان غافل یورارسن

گچدی عزیز عمرونگ حیا قیل ایندی

بیر گون بولر دارلحده گیرارسن

توتغیل اسبابینگی تیار قیل ایندی 

چاغه لیق ده اویناب گُلولیب شادیان

یگیت بولدینگ عشق یولینده سرگردان

سوردینگ دورانینگی غویمادینگ ارمان

غرری غانده دو غری یوله گیل ایندی 

ساچ، سقال آغاریب بیلینگ بوکولدی

دف دائین آق دیشلارینگ دوکولدی

آباد عمرونگ اوتیب غرری لیق گیلدی

موندان بویان حقی یاده سال ایندی

فکر ایلاب غراب گورگیل ایزینگه

اللی یاشده آغریق گیلدی دیزینگه

ییغیر چیقدین دولان غرایوزینگه

غراب قیلمیشینگدین سن اویال ایندی 

ادأ قیل باش وقتی روزانگی توتغیل

الله غه یوزتوتیب عبادت اتگیل

آتا بابانگ گیدان یولینه گیت گیل

باشقه سی پوچ بولار یخشی بیل ایندی


 

«مساعد» یماندان سقلا دیلینگنی

اول بدعت ایشلر دان چک گیل قولینگنی

آخرت ساریغه آلیب یولینگنی

تورغیل بیر الله غه قل لیق قیل ایندی

 

 

گلدیم یرانلار

مینگ اوچ یوز اون توقوزییلان ییلینده

بقا سیز دنیاغه گلدیم یرانلار

عقربینگ آینده افغان ایلینده

گوزوم آچیب نه لر گور دیم یرانلار 

یتی یاشده ملا سلام برمیشام

علم اوقیب استاد دان تعلیم آلمیشام

اون ایکیمده قرآن اوقیب بولمیشام

اون باشیمده صرف اوقیدیم یرانلار 

صرف و نحو اوقیب عبارت دوزیب

فقه، حدیث دریا لرینده یوزیب

مسجد مدرسه لر بارینی گزیب

ملا لار جمعینده بولدوم یرانلار

شول وقت لرده مخدوم قلی کتابین

اوقیب انگدیم اونینگ آیدان خطابین

یگرمه تورت ده آچدیم شعریت بابین

" مساعد " دیب لقب قویدیم یرانلار 

اصلم "سلجوق" سلطان سنجر اولادی

ترکمن خلقیم منینگ کونگلیمینگ شادی

یوراکده توتاشیب ملتینگ اودی

اوزاودیمه بیشیبب یاندیم یارانلار


 

اوتوزیاشده اوزایلیمه باش بولدیم

خلقیم دردی بیلان سارالدیم سولدیم

ملتیم آدیندین وکیل تانیلدیم

ایلیم خدمتینده بولدیم یرانلار

قرق یاشیمده دولت ایشه باش غوشدیم

فکروهوشیم هم عقلیم دان آداشدیم

دنـــگ لیــک دیــــب یوزمـــونگ غـــمه اولاشدیم

دنگ حقوق یوق لیغین بیلدیم یرانلار 

ترکمنیم دیب کوییب بشیب خواربولیب

بویسانجیم بول یولده گرگیتسام اولیب

هیچوقت ده ترکمنینگ گل یوزی سولیب

قالماسوندیب دیلاگ اتدیم یرانلار 

اوزخلقیمی بیرله شیگه چاغیریب

هربیرینه دوشیندیردیم یالباریب

 یاتمانگ بدبخت بولیب ایزلاره قالیب

گیجه گوندیز اوگیت بردیم یرانلار

"مساعد" دلایور قادرالله دان

ساقلاسون خلقیمی دُرلی بلادان

شفاعت  ایستایوب رسول الله دان

قول کوتاریب دعا قیلدیم یرانلار

 

 

 تــرکـمــن اوغـلــی

سواد سیز بی بهره غویدیلار سنی

    آیاق آستی بــولدینـگ سن ترکمن اوغلی

ییل لارخــدمت اتـدینــگ حـاصلیـنـگ قنی

خوارلـیقده یاشه دینگ سن ترکمن اوغلی 

یـامان یـولده سـنـــی اونــگه ســــورارلر

ســنینگ تـما شـــانگه غــراب دورارلار

آخـــــــرســـنــــی اورتـا آلــیب اورارلار

نامه اوچین آلداندینگ سن ترکمن اوغلی


 

تاقـــچان ســن بـودورمیشده زارآغلاب

نادان لــیــق دان یــورک بغرینگی داغلاب

 اولدیریب دوغانینگ غولینی باغلاب

یاده ایمیت بولدینگ سن ترکمن اوغلی


 

آدینگ ترکمن ایشینگ آه بیله زاردیر

نادان لیق آفتی جانینگده باردیر

حق پایلانسه همه سندن بیزاردیر

شونده هم بیلمادینگ سن ترکمن اوغلی


 

هریگید ینگ یـوزلرآدمینگ باشی

هریاناغراسم ترکمنینگ لاشی

یقین باریب گورسام دشیلن دوشی
  

تیره هدف بولدینگ سن ترکمن اوغلی 

قچان غه چه غافل هریان چاپارسن

اوزعیبینگی قچان اوزینگ یاپارسن

عاقل بولسنگ بیر بیرینگی تاپارسن

یوقسه غمه غالدینگ سن ترکمن اوغلی

یورک لر توتاشیب اوت دوشدی جانه

فکرایلا گیل عجب بولدی زمانه

بیلسانگ زهر زقوم غوشیلدی نانه

تارت غولینگ زهردن سن ترکمن اوغلی 

اتفاق بولان لاربولمـز بیــــچـــــــاره 

  بیرلشینگ لراوزینگ توتیب دوباره

قیلمه اوزیقانگی سن پاره، پاره

تاپغیل بیربیرینگی  سن ترکمن اوغلی

 

 

"مساعد" دان بوسوز سیزه نصیحت

ییل لارنی گچیردینگ چکیب کوپ زحمت

ایندی موندان بویان بولمانگلاربدبخت

السانگ نصیحتیم سن ترکمن اوغلی

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۱۱ساعت 15:31  توسط خواجه نفس"مساعد"  | 

آیاغینگاغالایندی

تاقچان غفلت ده یاتجاق اوخلاییب
گوتر باشینگ آیاغینگه غال ایندی
مونچه یاتماق بولمز غمچی لار اییب
تورغیل اوزگه لره بولمه یال ایندی


بیر، بیرینگی دوغانلیقده یادادیب
گونگل اوئین غمدان آل آزادادیب
عمرینگی گچیرمه سن بربادادیب
نصیحتیم قولاغینگا آل ایندی

یاتمه نـــام بــــــولســــــــه شــول دیب بــــــدحالــــــده

اوزاق  توتمه اوزینگ هر قیل وقال ده
بولاشیب  یورمه گیل نادانلیق یولده
عصرلارآیلاندی سنده بیل ایندی

یگیت لره اوگیت برینگ یول آچسین
دانالار اغزیندان دُر گهر ساچسین
بیرله شینگ لر سیزدن نادانلیق غاچسین
اتا بابا یوران یوله گیل ایندی   

    
اتـــــفاق بـــــولینگ لار مصــــلـــــــحت تـــــــــــــاپیب

بـــــــــویله نــــــــادانلغینـــــگ یولینـــی یاپـــــــــیــب

هریرده حقینگ بار ایزیندان چاپیب
تانی حقوقینگی تاپیب آل ایندی


یورکلر توتاشیب اوت دوشدی جانه
ادا بولدم دوستلار من یانه یانه
"مساعد" دیراوزگریلدی زمانه
تــــــــــــــورغـــیل اوز خلقــــیــنگه خـــدمت قیل اینـدی

 

 فـــــراق

باشیم غم باسیب دیر عقل بولمز جمع
پریشان گونلره غالدیم نیلائین
آایــره دوشـــــدیم اوزاق قــــــالــــــــیب دیــــــر ایلــــیم

مونده کوب سرگردان بودیم نیلاین

یوردیمیزده  آغزی بیرلیک کم بولدی
او روش بیلن قانچه انسان یوغالدی
بیربیرین قوالاب تالانه سالدی
خلقیم دیب بدحالده قالدیم  نیلائین


قا چانغچه یادایل لرده مسافر
بوسغونلیقده نالان اهل دلاور
خبریم آلارغه یوق یارویاور
غم و غصه بیلان سولدیم نیلائین


سبب نه دیر اوزایلیمدن داش بولوب
تا قچان آغلائین گوزده یاش بولوب
اونده غینا نارلاردنگ ودوش بولوب
یولیمدن آداشیب غالدیم نیلائین

یخشی تانیب بیلگیل دوستی دشمانی
آخرینده کویوب اتمه پشمانی
المدام یادادیب دوست قدردانی
دوستلاره انتظارقالدیم نیلائین

دوستلاریمه یتیب بیلمان بویرده
فراقیندان قالدیم یوزآه وسرده
خداوندا اوزینگ اتماسنگ پرده
یانه یانه من کُل بولدیم نیلائین

دولــــــــــــــت مـــــلا عبـــــدالله آلیـــب احــــوالیــــم            

دوستلیغین بیلدیریب خوش اتدی حالیم
زارآغلاییب اوزاقده غالدی مرالیم
«مساعد»یاراونده قالدی نیلائین

خــزان بـــولــدیـم

نیلای دوست لار آغیربولوب دیر یوکیم
کوتارابیلماین سرگردان بولدیم
منزل اوزاق کمک اتمایورهیچکیم
یتا بیلمان یولده پریشان بولدیم
                                   ***

نـاله قــیـلسام بـیرخـــــداغــه صـبـح وشام
شـونــده اوزاق یــول لار بـــولارمی تـمام
گــــــــــــون ، گـــــون دن زیاده بـولــــــــوب آرتــــــــدی غــم

ایـزی گـیلمز غـمـده مـــن حیـران بولدیم
                                   ***

قهفه فلک بیزه ظلم کا ن اتدی
مسافر یرلرده پریشان اتدی
یوراگیم یاندیریب بغریم غان اتدی
 ایلیمدن آیریلیب پریشان بولدیم
                                   ***

 قــــــــــــالمـــــــادی مجــــــالیــــــــم ایـــــــزده غـــایـتــمــانــــه

گیشــــــیم یوقـــــــــدیرباریب عـــــــرضــــــــــیم آیتــــمانــــــــه                

قـــانـــــــاتــیم یـــــــوق اوچیـــب ایـــلـــه یتـــــــــــــــــــــــمـانـه

قانت دان آیریلیپ ناتوان بولدیـــم
                                ***

غینالیب زاربیلان اونده یار آغلار
آیره لیقدان جگر بغرینی داغلار
قول توتیشیب بیله یوریبان چاغلار
یادیمه دوشیریپ من گریان بولدیم
                                ***

نه چون فلک بویله ستم لر قیلدی
بیزی گوزل ایلدن آیراغه سالدی
یوراگیم توتاشیب جانیم اوت آلدی
 یانیب کویـیب غوری آدم سان بولدیم
                                     ***

راضی جان بر ماگه وطن یولینده
چرخ اوریب آیلانسام ساغ وسولینده
یر الار کوپ "مساعد"ینگ دیلینده
زخم بیلان چاک و گریبان بولدیم

 

 

داغ اتــمــزمــی

قـــنــــچـه لارچــکـــد یــم مـشـقـــــت  مـنـیـنـگ بـــــخـتـیــــم اویانـمازمـی

گـیـجه گــــــونـــدیــــز اتدیـــــم زحمــت   دنــــیـادان مـهــــریـــم غـــــانـمازمـی

 

نـاچــــــه لـــــر ســـــــــوراردورانــــــی    نــــــــاچــــه لر اونـیـنگ حـــیرانــی

مــــن غـــمــــــه باتـیـردیـــــم جـانــــــی   یــــــــوراگــیـــم اودی ســــــونـمازمی

 

دنــیـاده بــــــیر غـــــــــوری ســــــان مـن     الـــــمـــــــدامـا پـــــــریــشــــــــان مــن

گــویـابـــیـــر غــــــول نـــــادان مــــــن   مـنــــیـنگ خــــــــلقـیـم اویانـــمازمـی

 

نـیــــــــلای تـاپـیلـمــــــــادی چـــــــــــــاره     دردیــــــــــم آرتــــــــــــــدی بـاره بـاره

یـوراک بــولــــــدی پــــــاره پــــــــاره   بــــیـــــرزمـان جانــــــیم دیـنـمازمـی

 

اوزگــه لر یــــورار گـــــونـگل شـــاد   مــن عــــمری گـچــــردیـــــم بـربـاد

شوم طالع ده یـوق می هیــــچ زاد   بــــــیریـــــخـشی دوران یـتـــمازمـی

 

بـــــــــاشـغــــــه لاره بـهـــــاربــایــــــرام    بــیـــزیـنگ اوچـــــین گـــــونـده ماتم

نا له لار قـیـلــــسام صـبــــــــح وشـــــــــام      اوستـــــــومـدان دومــــــان گـیـــتمازمی

 

یــــــگــرمــــــه یـاشــــــلی جــــــوان لار    یــــــوراگــیـنده کـــــــــوپ آرمـانــلار

غـومـه غـــــاریـــــلان زمـانــــــــــــلار  یـــــوراک لـــــره داغ اتـمـازمــی

 

نچون یاتـدیـنگ باشــــــینـــگ بـــــــوراب     هیـــــچ کیـــــــم گلمزحــالـینگ سوراب

تـور یـریـنـگدن اوزینگ غــوراب  بـول ایـشه عـقـلیـنگ یتمازمـی

 

تاپـغـیـل اتـــــا بـابـالانــــگ یــولـیــــــــن    ســــــیـران ات ســــــــاغ بـیلن سولین

"مـســـاعـد" دوغـــــــــانـیـنــــگ قـولـــیـن       دوغـــان تـــــوتـیب ســــاغـینمازمــــی

 

 

دوران گــیــلــر

گـونـگلـیم صبـــرات ملـــول بـولـمه       ارتـــــــه تـــازه دوران گــــیـلر

غــم بـــیلان ســــــارالـیـــب ســــولـمــه   بــــــیـرآرزولــــــــی آرمــان گــــیـلر

 

ســنگایــــار بــــــــولار خــــدایـــــــــم  خــــــــوشـلــــیـقـده یاشارسن دایــم

آزاد بـــــــولان مـنـــــزل گـاهــــیـــــــم   عــــزت وحــــــرمــت کــان گــــیـلر

 

بـلـنـد داغ لار یـــــــره یـــکـــسان  بــولـسه گـراک دیر بـی گــمان

غــارشــــــی لاره بـــــــرمـز امــــان  یـنـــــــه یــــاغـشـی زمـان گـــیـلر

 

بـــــودنــیـانــــــی مـحــــــکـم تــــــوتـــــان       تـــــورت گــــون مقـصـــــــــدیــنه یـتان

خــلـقـیـنـــی بـیـگــانـــــا ســـــــاتـــــــان   یـــــــــوراک دولــــی آرمان گـــیلر

 

بـوگــــون زور گـــوی بــــــــولان آدم   بـیـلـــــگــیـل اونـــگا بــــولار ماتــم

ایچــــده دولـیـــب غــصـــــه وغــــــــــــم     حــــــال لاری پـــــــــریـــشـان گـــیـلر

 

یــورگــیـل اتانگ یـولــــــین تــــــوتیــب   یاشــــــــلاری مــکــــــــتـب اوقـودیب

وقت گـچـیـرمـه اوخــلاب یاتـیـــــب  اونـــــــده پـشـیـــــمـان کان گــیلر

 

"مـســــــاعـد"ســـن بــیـکـاریــاتـــــــمــــه   هیــچـــوقت اوزخلقـــیـنگ اونــــوتـمه

دوغـری ســـــوزیــنـــگ دریـــــغ اتــــــمه        شـــــونـده نــــــوروایــمـــــان گـــیــلار

 

 وادریــــــــغ

اول عــزیز کابل بودم چـــون خاک بولـدی وادریــغ
بی ثــمـر جنگ لر بـیــلن غـمــناک بولدی وادریـغ
آراده یوقدیر سبب درد ناک بولدی وادریغ
اورتانیب یوزمونگ غمه دل چاک بولدی وادریغ
اول عزیز اولکام نی قلبی چاک بولدی وادریغ
                                 *  *  *
آتیلیب یوزلرچه هر گون راکت خونپاره لار
جان بریب یوزلر گشی سالدی یورک گه پاره لار
قیلدیلار ترک وطن مهاجر بولیب آواره لار
هیچ گشی یوقدیر بو ایشگه قیلسه تد بیر چاره لار
داغلانیب قلب وجگر چون چاک بولدی وادریغ
                                  *  *  *

ناچه لر راکت بیلن یر آستیغه بولدی روان
ناچه لر آواره بولدی ایلاییب دادوفغان
هریره بارسنگ هزار آواره ء افغانستان
وای صد وای داغ قویدی بویوراک گه بی گمان
تیلموریبان بغری بریان بولدی خلقیم وادریغ
                                ***

وای اوغلیم وای اتام  دیب اهل کابل آغلایور
کیم اشیتسه حسرت وغمــــــــــدان یوراگیـــــــــــــــن داغلایور

داد وویلا همه او زین اولوم غه چاغلایور
کیم گورار بو محشری هجرت گه بیلین باغلایور
د یر "مساعد " گوزلریم نم ناک بولدی وادریغ          

 

 دگیشمه

گــیــل غردش ســــــورالـــــــــــــی دوران      ایــــــزی نامــــه بـولسـه شـول بولسین

هــیــــچ کــیـمـه بـــــر مـالـــــی امـــــان    ایــــــــزی نامه بـولسـه شـول بولسین

 

غــــنـیـمــــت وقــــــت ده دورمـــالــــی   ســــن کــیم دیب اصلـین سورمـالی

تور یریـنـگـدن گــیـــــــــــچ غـالمـالـــــــی      ایـــــــــــزی نامه بـولسـه شـول بولسین

 

یـــور چـیـقـالـیــنگ یـــــــــراغ آلـیــــــــب      خــــــــلـق لاری تـــــــالانــه ســـالـــیب

الـــیــــــنـده بــاریــــوغــیــــــــــن آلـیـــــب      بـــــــــزیــنگ کـیســـــه ده پول بولسین

 

یـــــــا اوبـــــــــه لاره چــــــوزالـــــــــــــی       بــــاریب اوی لــــریـــــن بـــــوزالـــــی

ســایـلاب آلالـــی گـــــــــــوزالــــــــــــــــی      ایـــــــزی نـــامــــه بـولسه شـول بولسین

 

نــه گــرک دیــــر دوغـــــــان قـــــــــرداش      پــــــــــولـینگ بـــولسه کان دیر یولداش

گــیجه گـــــــــونـدیـز اتـگــیل ســــــــــواش    اولـــــدیر نامه بـــــــولســه شول بولسین

 

هـیچ کـیــــمی غــــــــویـــمـالــی آیـــــــــاب      اولــــــدیــــــرالــــی غـانــــــه بــــویـاب

یـــــــورک بـــــغرین کـــبــاب ایــــــــــلاب      اییـــــــالـــــــی نامه بـولسه شول بولسین

 

بـــیــــــزه یــتــــــدی تــــــــــــــازه دوران         ســـورالی قالـــــــمه ســـــــــن ارمـــان  

ایــــلـــــــــی ادالــــــــــی پــــریــــــشــان         همــــــــــه بـیزدن قــــــورقـیب يورسين

 

باســـــــیب آلالــــــــــی جــــــای لاری   هـــمـــــده عــرپــه بــوغــدای لاری

اونـــگـارا لــی یــــــــاغــــدای لاری   ایـزی نامه بـولسه شـول بولسین

 

پــولدار بـولـیب بـــــول جـــهـــــــــانه  گــــــشت ادیب مــست ومــستــانـه

گـورن لر غـالســـــــین حـــــــیــرانــــه   ایـــــزی نامه بـولسه شـول بولسین

 

"مــســــــاعـــد " آیدارآغـــــــــلایــــیـــــب     قــــــــچـانــغـچه یــــــانــیب کـــــوئــیب

یـــــورکـــــــداکـــی دردن دو یـــــــــــــوب      یــــــــازدی نامــــه بـولسه شول بولسین

 

عاشور پهلوان قنی ؟

افغان ترکمن لرینگ سرکرده شیری
ایلینی تانیدان عاشور پهلوان سن
هیچ وقت ده بولما دینگ دشمن اسیری
ایشینی یتیران عاشور پهلوان سن


مرد میدان بولیب چیقدینگ میدانه
هیبتینگ دن یرگوگ کلیب لرزانه
آوازانگ یتیشدی جمله جهانه
حیران ده غالدیران عاشور پهلوان سن

نعره تارتیب دشمن ساری چیقار دینگ
دوش گلانی فیل هم بولسه یقار دینگ
غایناب جوشیب دریا بولیب آقار دینگ
غنیم لاره تالان سالان پهلوان سن

هیچوقت ایامادینگ بول شرین جانینگ
سواشده  گچیردینگ وقت وزمانینگ
ساقلا دینگ سن أوزینگ یخشینگی یما نینگ
خلقه حــــــرمت غـــــــــویان عــــاشور پهـــــــــلوان سن

آطه میــــــندینـــــــگ آیـــــــدیب نـــــــــصــــر من الله

پیروز بولیب خوش غایدار سن انشاءالله
پنا هینده ساقلار اول قادر الله
آبـــروی آلیــــب گیـــــلان عاشـــور پـــهــلوان ســــــــن

دین اسلامه کوپ ایشلاری بتیردینگ
پیروزادیب مقصدینه یتیردینگ
نه خرمانین آلدینگ نه خوشه تیردینگ
آرمان بیلن گیدن عاشورپهلوان سن

دشمن سنینگ دایم ایزینگده بولیب
غفلتده غوید یلار وقتینی بیلیب
اجلینگ یتیشدی پیمانینگ دولیب
بی وقت شهید بولان عاشور پهلوان سن

جاینگ جنت بولسین آخیرینگ معمور
آخیرقی اویـــنگا دایم یاغســـین نور سنگا رحمت اتسین غفاروغفور
خلق القیشین الان عاشور پهلوان سن

"مساعد"دییر سنگا باغلارم داستان
سنینگ یاتان یرینگ بولسین گلستان
آیت تکبیر یتر یار بیله دوستدان
مر حوم بولیب غالان عاشور پهلوان سن

باسیب باشلادی

اوتدی غایناب جوشان یگیت لیک چاغلار
غاری لیغینگ یوکی باسیب باشلادی
رنگ به رنگ گل آچان میوه لی باغلار
سولیب یفراقلاری غاچیب باشلادی

بهار فصلی اوتیب یتیشدی غیشلار
ساچ ساقغال آغاریب لق بولدی دیشلار
بیـــله اویــــناب اوســـن یقـــــــــین دنـــــــــــــــگ دوشــــــــلار

سفر رختین توتیب گوچیب باشلادی

اول یگیت چاغلاریم گچدی سریمدن
تورماغیم قین بیر اوتیران یریمدن
مال وملکیم برچه سیم وزریمدن
گونگل ملول بولیب گچیب  باشلادی

دنیا لولی خاتین اکن بیلما دیم
فکرادیب دوغری یوله گیلمادیم
یگیت لیک ده حقه قُل لیق قیلمادیم
ایندی دیزدان قوت غاچیب باشلادی

اللی آلتا قدم  غویوب دیرسالیم

هنوز بـــــدتر بولیـــــــب آرتـــــــــــــــیـــــب دیــــــــر فـــــعلیم

اوزینگ رحم اتما سانگ یاذولجلالیم
باشدن عقل هوشیم اوچیب باشلادی
 

شویله بد ایشلره قیلماین پشمان
گیجه گوندیز دینمان چاپار من هریان
ساغ سولومدان گلیب توپولیب شیطان
اژدهـــــــــــــــــــــــا دک آغــــــــزین آچــــــــیـب باشـــــــلادی

"مساعد" دییر چوخدیر آه وفغانیم
حسرت لایه باتمیش بول شرین جانیم
یا رحیم سن همراه اتگیل ایمانیم
فلک ینگسیز دونیم بچیب باشلادی

 

 زار بــــیـــــلان

یولداش بولسانگ بیر ناکسه نا مرده
گچر گونینگ فغان بیلن  زار بیلن
هروقت غویار سنی توکانمز درده
همراه بولسنگ بویله کور حمار بیلن


داش بولغیل نامرد دن اونوتمه مردی
اوزینگه یولداش ات تاپیپ جومردی
سونگره پشمان ادیب تارتمه آه سردی
بیر دردینگ غونه مز آه وزاربیلن

دوست توتمه نامردی غمینی اییب
طرفین آلماغیل یولداشیم دییب
بیر یاو گورسه سنی اونگینده غوییب
غاچار گیدر ایشی بولماز عاربیلن

بیرمرده یوزتوتسانگ ایشینگ بیترار
قولینگ توتیب مقصدینگه یتیرار
نامرد یولداش دایم اسناد گیترار
خفه ادر بیر دوست بیلان یاربیلن

یالان آیدیب یوره اگینگی جوشدیرار
نان آشینگه زهر زقوم غوشدیرار
ئوچ ادیب دوست بیلان ایشنگی گورار
"مســـاعــــد" دوش گلـــــــــمــه نـــــــــامــــــــرد یـار بیــــلن

 

 یورمک بولار می؟

سا ویلدی دورانلار دارغادی ایل لر
تفاوت سیز یاشاب یورمک بولارمی؟
گوز غولاق غاپیلیپ توتیلدی تیل لر
لال بولیبان غراب دور ماق بولار می؟
                                   ***                                        

ایل ایچینده نفاق تخمی اکیلدی
ناچه لرنینگ جگربغری سوکیلدی
غم و غصه بیلن بیل لر بوکیلدی
ینه بیر یخشی گون گورماک بولارمی؟
                                   ***                                  
کیملر هجرت ادیب گیتدی زار آغلاب
آیره لیق اودینه  یوره گین داغلاب
اوز ایلی نینگ احوالینی سوراغلاب
مسافرینگ حالین بیلماک بولار می؟
                                       
دیسانگ بویاغدای لار باشینگدن اوتر
وقت گچدیکچه بولا ر گون گوندن بتر
نامرد اوغلی بیغم اوینده یاتر
تــــــور دییـــــــب قـــــــــوالاب اورمـــــــــاق بـــــــــولارمی؟

***                                  

هرگز ایشتمز لر عالم لار سوزین
ناحق خون توتیب دیر جلادلار گوزین
تیلکی شاغال غارساق شیر سایاراوزین
اولاره غول بولوب یورماک بولارمی؟
                                      ***                                                     
حــــــــقیقت ســــــــوره ســـــــانگ تاپمــــازلاردلــــــیل

مرد اوغلی خوار غالیب بولیدیر ذلیل
اوزینگ رحم اتما سانگ یاربِّیم جلیل

بویاغدای لار بیلن یورماک بولارمی؟                                                                                                        
                                                                        

«مساعد» فکرادیب دیگیل سوزینگنی
دیوالده غولاق بار ساقلااوزینگی                      
بیر یمان دوش گیلسه او غیل یوزینگی
یمانه صحبت داش بولماق بولارمی؟

 جفاقیلدینگ

دنـیا سـن یـانــدیــــریب آه زار بـــــیلن

تـو کانمز درد لره مـبـتلا قـیلدیـــــنــگ

 ایره سالدینگ دوغان دوست یــــاربـیلــن

مسافـر ایـلایـوب کـوب جـفـاقـیـلدیــنگ

 

قــنی بـیله اویـنان وســان غـرداشــلار

      مـدرسـه ده اوقاب اول ســبـقــــداشـلار

                                    زاربـیلن آه اوریب غـــــالـدی سـرداشلار

اولار دیــدارینه ســن گـدا قـیــلدیــنگ

 

چرخ فـلـک بـیزی قالـدیــــردی حـــیـران

ایل پــریـشـان بولوب توزیــــبدیر هــریان

تیلکی لر شیر بولیب یـــورارلر مـسـتــــان

مرد اوغلین خورادیب بـیـنـوا قیلــدیـنــگ

 

نــاحــق خون کــو پالیب دارغـادی ایــلـیم

آیـــتـمانــه مجال یـوق لال بـولدی دیـلـیم

گــور مــس دان یوردیمی یـتـسـه اجـلــیم

یــــــورکـده ارمان لار سن بـنا قـیلدیــنگ

 

دردلشما گه دوست لار اوزاقـــده  غــــالیب

یـوراگـیم تـوتاشدی جـانـــــیم اوت آلیــب

اول گــوزل ایــلـیم  دن  آیراغه ســالیـــب

وطن تـوپـراغـیـنه سـن گــدا قـیلد یـــنگ

 

حــــسرداشـلار بـولـسـه دیسام دردیــمی

شـونـــده اگــسـیلردی یــوراک بـر دمــی

تــیـــلکی شـغال تالاب آلـدی یــوردیـمی

مـــــال و ملک جا یمدن سن جدا قلدینگ

 

ای "مـساعد " ایندی بس آت ســــوزینگنی

حقـینگ درگاهینه تـوتـغـیل یـوزیـنگـــنی

دنگ دوشلار یـولـــیـنه تیــکیب گوزینـگنی

خــدا دان دیـداریـن الـتـجاء قــیلد یـــنگ

 

دارغـادی

طالـعـیم کـج بـولیب یاتــدی اقـبـالــیم                       

بــیرعجایب یـخــــشـی دوران دارغـادی                          

                                     غربت گونده غالیب تـنگ بولدی حالـیم

                                  ایـــــل لر کونلر دوست ویاران دارغادی

 دوسـت بـولـیـبان بـیله ایچـب ایان لار                                

می ایچـب مـســتـانـه قـدم غـویـان لار                           

                                     لاف اوروب مــن ســنگا دوغان دیان لار

                                     یاغــدای لاریم گــوروب هریان دارغادی

فلک سند ن شـکوه اتسام صبـــح وشـــام                          

ایـلـیـمـدن آیردیـنگ غم اوسـتـینه غـــم                                

                                      بـیـــریـامان روزگار اتـدیـنگ نـصـیـبام

                                      غــــازان تابـق هم دسـترخـوان دارغادی

                    قـادر الله اوزیــنگ بـولـغـیل پـــــنـاهــــیم                         

یلغـوز غویـمه گچیر مـنـیــــنگ گـناهــــیم       

 

مــشکلم آسـان ات قـــدرتــلی شـاهـیم

باشـد ان هوشیم عقل یکــــسان دارغادی

                                  یـتـیشـسـام ایـلـیـمه نصــــــــیـبام چکـیــب              

                      دوست ویاره سلام برسام بیــــل بـــوکــــــیب   

                                             تـــاقــچـان آغلائـین گـوزیاشـیم دوکـیب

                               گـــــورارگـــــوزوم نــورو دیـدام دارغـادی

ای "مـسـاعــد" سـیـغـین قــادرخــــدایه                          

"تـوکل نـرگــــتیـرانـدیـشـه مــــــایــه "                            

                                       زنـــــهار یـوزتـماغـیل بیـرنـاکـس بـایــه

                                    بــــــای وبگ دن خیرو احسان دارغـادی

 

غاندینگ می؟

گیل غرداشیم بیان اتگـــیل احـــوالینــگ                                 

می ایچیب مستانه بولوب غـاندینگ مـــی؟                                 

                                         حساب اتسام قرق دان آشه دیر سالینگ

                                          آخریاشده اوز اصلینگدان داندینگ می؟

سبب نه دیر اوزینگ سالــدینگ بـــازاره                                    

دوست ویارینگ غــویدینگ بـــویله آزاره                                

                                       یــــا ها دولـتــیـنه بــولیب بـیـچـاره

                                          چیبین بولیب شیره سینه غوندینگ می؟

مـرد اوغلی سن نامــــرد یولـیــنه گیـتمه   

                          بیهوده آلدانیب اوز خلـــــقینگ ســاتــمه                                                                           

                                       عـاقل بولسانگ اتانگ یـولـین اونـوتـمه

                                         بـیگانه غؤل بولیب جان اناندیـنگ مـی؟

         

فـکر قـیل دورلی ظلم ایـلـیـنگه بـــولـدی                                    

شـیر یگیت لـریـرینگ آستـیـنـده قالــدی                                     

                                     بــرچـه اوبــه لاری تــــالانــه سالـدی

                                      اوندن اوزینگ سن بی خبر ساندینگ می؟

  یراق توتمه اوزینگ دوست ویارینگ دان  

                                           قـوم قـرداش چـمن گـلعزاریـنـــگ دان                                         

                                      خــــدا راضی بـولمز بـویـله کارینگ دان

                                        الله دان داش دوشیب کفره دوندینگ می؟

" مـساعــد " زارآغلاب باغلادی دســــــتان    

                                 مردلر نامرد بولدی غالمـــیـشام حـــــــیران                                     

                               دشـمانه غوشیـــــــلیب یـورارسن مـســتان

                                      گلله جک دن نا امید بولیب یاندینگ می؟           

           

دستمال کش

بیرسوزیم بارآیتای سنگاغولاقسال
ایش لرینگ عبث دیرسنینگ دستمال کش
بیلسانگ نصیحت دیر گیلماسین ملال
ناروا دیر بو ایشلرینگ دستمال کش
                               * * *

یلان تهمت لری جملاب چاتارسن
منافق لیق بیلن دوستینگ ساتار سین
دوغانینگ نانینه زهر غاتار سن
بیزار سندن ایلینگ گونینگ دستمال کش
                               * * *

هیچوقت ده یخشی لیق چیقمایور سندن
فعلینگ یمان بولیب آرتار گون گوندن
برکت تاپمز سن دنیا ودوندن
دایم ایشینگ شردیر سنینگ دستمال کش
                               * * *

چاپلوس لیق بیلن سلام برارسن
اکیلیب بوکیلیب هریان غرار سن
آغه جان بیر سوزیم باردیب دورارسن
یلان یاشریق ایشینگ گـــویجیـــــنگ دســــتمال کش

                                 ***

شومونگگی تارتیب دورارسن گیریب
خوجآینینگ چوقای چپ لی سین سیریب
آیتغیل دیسه تعظیم ادارسن توروب
ایشینگ کارینگ شولدیر سنینگ دستمال کش
                             * * *

همیشه قولینگده یوپک رومالینگ
آدم ساتماق دنیاده بار کمالینگ
بیر گون ار بت بولار یاغدای حالینگ
دورموشینگ ویران دیر سنینگ دستمال کش
                                ***

 یخشی ایش اتمادینگ دنیاغه گیلیب
دوش گیلانه ایت دک اویریب آسیلیب
بیر گون یوزینگ غره بولار  اویالیب
شرم وحیانگ بولماز سنینگ دستمال کش
                             * * *

هنوز گیچ بولان یوق تانی  اوزینگنی
توبه ادیب الله غه توت یوزینگنی
" مساعد "دییر اویلاب دیگیل  سوزینگنی
بولمسه دوزخ دیرجاینگ دستمال کش
                              * * *

 

 آشنا بولغیل

اشـیت ســوزیم جــــــــگـر بــنـدیــم     بــــــــولسـنگ مـــرده آشنا بـولـغـیل

عـاقل بـولـسنگ الغــــــــیل پـــنـــــدیم          نــــــــامـــــــرد دن بــــیگانـه بـولـغــیل

 

اگـر بـولـــــــسه نانـیــنگ آشــیــنــگ        دوســـــــــت کان بولیب آلار داشینگ

گـــریآسـدیـغه  یــتسـه باشینـــــــــــگ        بـیـــــــری دورماز یخــــشی بیل گـیل

 

دوست لیق خـیلی اوچ سانـی دیــــر       بــیـــــــری دوســـــتـی زبــانــی دور

یـنه بـیـــــریـســـــــی نانـــــی دیــــــر        نــــــــان بریب وقتین خـــوش قیـلغـیل

 

حـقـیـقــی دوســت جـانـــــی بـــــولار       یـــــــاویز گــونـده ســــوراب گــیـلار

یــا جـــان بــرار یـــــا جــــــان آلار       اول دوســـــــــته جــــان فـدا بـولغیل

 

نـامرد یـولـداش گـلمـاز ســــــــوراب       اومــــــیـداتـمه یـــــــــــولــین غـــراب

بیـرایشـینگ بـیـتر مـــــز  یـــــاراب       بـــیــوفا دیــــــر یـــــــــراق بــولغـیل

 

لاف وقـاف اورارســـوز بــــــــــریب       وعـــــــــده ادر ایـنــــانــــــــــدریــــب

هیـچوقت سـو بــرمـاز غـانـــــدریــب       اینـــــــانماســـــــنگ سیناب گــورگـیل

 

یخـشـی دوست ســــنـی اونـوتمــــــز      یـمـــــــان گـــــونـده تاشلاب گـیـتمز

پـنهان سریــنگ آشــــکار اتــمـــــــز       ســــــن اونــــــــگا وفــادار بــولغــیل

 

بــولسـه بـیر نامرد یـولــــــــداشـینگ       زهـــــــر بــولار نــــانـیـنگ آشـیـنگ

درده غویـــــار آرام بــاشــــــــیـــنگ       ســــــــن هـــم اونـدان بـیزار بـولغیل

 

"مـســـاعـــد "آیـــدار آه اوریــــــــــب          نـــامــــــــــرد دوست ازارین گـــوریب

یــوز تــوتـمه هیــــــچ کــیــمه بـــاریب            اوزیـــنگ بـــیلان اوزیـنگ بــــــولغیل

 

ترکمن حالی سی

جــهـــــان بـازاریـــنــده تــانـیــد یب اوزیــن

آدیــنـی چـــیــقـاران تـــرکــمـن حـالی ســی

                                      اوزاقــدان یــــایـنادیـب دنـیا نـیـنگ گــوزین

                                       قـبـقـزیـل گــل آچان تــــرکـمـن حالی سـی

حالـی صــاحـب جـــمـال لاریـــنگ هـــنـری

گــل لایـــیب مــوج اورار مــارکـــیت بـــازری

                                      امـریـــکا غــــرب ده کـــــوب خــریـــداری

                                       عـجـأ یب صنعت دیر تــرکـمن حـــالی ســی

هـجــــرت دیاریـــنـده  غـربت گـــــونــیـنده

دســـتـگـیر بولیب  غـولدارسـنـی هــــر قــنده

                                   بـها یـــتـمــاز صـنـعـت اهـلی تـــــرکــمـنـده

                                   گـــــوزی غامش دیـرار تـــــــرکــمن خالی سی

گـلـین ، غـیـزلار اون بارمـاغی هـــــنــردیر

طلا دیر ، نــقـره دیر هـــــم ســیـم وزر دیر

                                      حـالی نــیـنگ تــــمـثـالی فـصــــل  بهاردیر

                                    گلی، گلســـتان دیر تــرکــمن حـــالـــی سـی

لنـــدن ده ، جــــــرمـن ده لــیـلامــی گـچــر

تجارلار  غـــــایــشـاریب بهاســیـن بــــچــــر

                                    تــرکــمـنـیـنگ شــــهرتــین عـالـــــمه سچر

                                     بای آغه دیــدیــرار تـرکــمن حــــالی ســــی

کیمسه نــقـــشـه یازار کیمسه یــوپ بـــریب

کـیـمـسـه قــیـچی پیچاق داراق بـجـــاریـب

                                    "مــســاعــد "دیـــر هــــرکیم اتـسه بـاشاریب

                                     مقصده یـتـیرار تـــــرکــمـن حـــــالی ســی  

 

روشن ایلادینگ

ای گـــونــش نورینگ بــیـلـن عالـمــنی روشـن ایلادیــنگ
خوشکلامینگ برله هرصفحانگ مزین ایلادینگ
جهد ادیب هجرت دیارینده عزیزخلقینگنی سن
اویادیب غفلت بساطیندن خرامان ایلادینگ
یوق ادیب غیغی لاری فصل بهاران ایلادینگ
                                  * * *

غوتلی بولسین " گونشیم " بول ایکی یاشه گیرمیشینگ
شهرتینگ آرتیب جهانده فلگه یتسین باشینگ
شرق وغرب  یتسین آوازینگ گینگ بولیب آره داشینگ
انجمن "مخدوم قلی" دیر رهبرینگ هم یولداشینگ
بول عزیز خلقینگنی سن دردینه درمان ایلادینگ
                                   * * *

 

افتخارقیل ای"گونش" داناسخندان سنده بار
هم ادیب و شاعروهم اهل عرفان سنده بار
چون "فراغی "انجمن فرهنگ ترکان سنده بار
عالمه شهله سالان چون ماه تابان سنده بار
تازه دن بینیادادیب ایلی چراغان ایلادینگ
                                * * *

یاشه سین فرهنگیمیز بول انجمن "مخدومقلی "
چون بهاربولسین همیشه آچیلیب غرمیزگلی
اتفاق واتحاد بولسین عزیز افغان ایلی
یوردیمیزگه صلح گیلسین اُوسیب آزاد لیق یلی
دیر "مساعد" ای اوروش بغریمنی بریان ایلادینگ

 

 فراغی بابام

مونگ لرچه اثرین میراث غالدیران
بیوک مخدوم قلی فراغی بابام
ترکمنینگ آدینی عرشه غالدیران
بیوک مخدوم قلی فراغی بابام
                                * * *

تلند لی دانای عصر وزمان دیر
هرسوزینده  دُرگهر نهان دیر
حقیقت دان فیلسوف جهان دیر
بیوک مخدوم قلی فراغی بابام
                                 * * *

مونگ یتدی یوز اوتوزاوچینگ یلینده
دنیاغه اینمیش دیرکو کلانگ ا یلینده
گیجه گوندیز ترکمن خلقی دیلینده
بیوک مخدوم قلی فراغی بابام
                                 * * *

هجرت دیارینده غربت بحرینده
گونینگ بلله یورس اتک شهرینده
ساقلارس هرسوزینگ تا جان بار تنده
بیوک مخدوم قلی فراغی بابام
                              * * *

هربیر سطرینگ ایل آغزینده داستان دیر
دیوانینگ مثالی باغ وبوستان دیر
"مساعد"دییر گویا جسم ایچره جان دیر
بیوک مخدوم قلی فراغی بابام
                     

 

 خوش ایندی

قسمت بوگون بیزی سالاریراغه
ئونیپ اوسان آته وطن خوش ایندی
علاج یوق دیربویله آیرالیق چاغه
آغا- اینی دوست ویاران خوش ایندی


فرق برماز لر مونده یخشی یمانه
ناحق ظلم ادارلر بول شرین جانه
مجبوربولدی سنی تاشلاب گیتمانه
حولی حرم باغ وبوستان خوش ایندی

بیر عمر یاشادیم سنده شاد بولیب
حسردشلر بیلان اوینا ییب گولیب
عشرتلی گونلرین اوُتدی مات بولیب
باشیم آلیب گیدار بولدیم خوش ایندی

چاغه لیق دان سنده اکین اکمیشام
پیل گوتاریب یرینگا سوتوتمیشام
بوگون جدا دوشیب گوزیاش دوکمیشام
میوه لی درخت لی باغلار خوش ایندی

جانه بهره برار سالقین شمالینگ
درماندیر چشمانگده آب وذلالینگ
ســـــــویجی غاوون تـــــربوزشـــــــــربتینگ بالینــــگ

بشیب دوران آلمه نارلار خوش ایندی

موندان پاکستانه بارمالی بولدیم
قسمت ده نه بار دیر گورمالی بولدیم
هجران اوده کویوب یانمالی بولدیم
کته سالتق دوغدیق مکان خوش ایندی

"مساعد" یالبارار پاک خدائینه
شرین جانیم باتمیش حسرت لائینه
ایندی دوندینگ وطن غم سرائینه
اوز شهریم شبرغان جان خوش ایندی

 پنجاب یولدزی

قلب ایــچــنـده جـــای آلان عـلامـه اقـبال الـسـلام
هرسطر شـعریــنگ ایرور قـیمت بها خــــــــیرالکلام
غالدیریب یـوزلر اثر مـیراث برای خــــاص وعـــــــام
بــولـمغای هرگز ادأ وصفینگنی یازسام صبح وشــــام
                                        شویله ُدوردانه سوزینگ ایل لر ایچنده دیرمدام


عرب وانـگلـیس چه دل مـکـتب ده بــیریـنجی بـــولیب
غوتاریب ســکـول لریــنگ قـنچه مــدال لارنـی آلیــب
فــلــسـفه اســتادی بـولغان یخشی شـهرت غــــازانیب
هرسطر غـوشـغـی لاریـنگ عالم ارایالقــیم ســـــالـیب
                                        چون ادب باغـیـنده پنجاب یلدزی سن والسلام


هرســوزیــنگ چـون دُرگــوهـرایل ارا محــفــوظ دورار
قـلب پـاک ایچــره هـمــیـشـه مـثـل دریا مــــوج اورار
محو بولغای هر گیشی بیر شـعریــنگی معنــی قــــیلار
تا جهان بار هر کـتابـیـنگ خـلق ارا داســتـان بـــــولار
                                       ســن ادیب اربـابــی ای علامه ء عـالـی مــقـام

اثرینگ گورگاج " مـساعــد " قیلــدی تحسین وعجیب
شعریت دنـیاسـیـنده عـالـمغه بـولدیـنگ سـن حبـیب
اوشبو طوی بیرامینگه غاتناشماق بیزه بولـدی نـصیــب
تـرکــمنی دلده یــازیب نـاچــیز حــرفـی بـو غریــب
                                     جـنت رضــوان نـصـیب اتسـین خـدای لایـــنام  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۱۱ساعت 14:48  توسط خواجه نفس"مساعد"  | 

 

سیــــــاحــــت

پاکستان یوردینده اتک شهرینده
بوسغین لیقده مونگ لر افغانی گوردیم 
هجرت دیارینده غربت بهرینده 
حالی دوقان ترکمن آغانی گوردیم 

     
یتمیش یتدی ییلی حویتینگ باشینده
حاجی رحمان سلام خان هم غاشینده
برچه ایناغه لار دگره داشینده
گیلیب بیزدن خبر آلانی گوردیم


لطفی خوشی بیلن حالیمی سوراب
دیدی دورمیشینگدان بیزه بر جواب
مهاجرمن دیب غم ایماگیل بی حساب
حرمتلی مهربان دوغانی گوردیم

ینه دیدی ارته تیارلیق آلغیل
 سفررختین توتیب یولداشیم بولغیل
پاکستان ایلینه سیاحت قیلغیل
اونده بیر سخاوت دنیانی گوردیم


حاجی رحمان قلی همده سلام خان
ارتیر توریب یوله دوشدیک اوچ  اولان
راولپندی یتیب باردیق شول زمان
اول شهر عظیم و زیبانی گوردیم

قدم قدم پندی شهریندن اوتیب
آرام الدیق اسلام آباده یتیب
آوازه سی جمله جهانی توتیب
مقبره ء جنرال ضیأنی گوردیم

بیر مسجدباراکن شاه فیصل آدلی
حقیقت سوزله سم اقصی صفت لی
یوز متر مناره اون تورت غبتلی
یخشی عبادت گاه بنانی گوردیم

شونده ادأ اتدیک جمعه نمازی
مــــــونــــگ لرچه مسـلمان ایــــــــلاب نیــــــــازی

عرب دیللی تبلیغ ادن شهبازی
سعودی دان گلن ملانی گوردیم


اوندان فارغ بولیب بس لرنی گوزلاب
پشاور کمپنی  یولینی ایزلاب
سلام خان هم اردو دیلینده سوزلاب
مار کوپولو آتلی بس جانی گوردیم

شونینگ بیلان آلدیق لاهوریولینی
سیران ادیب کند لرینی کولینی
موتروی سرک ده سوکیب چولینی
عجایب تیز چالان بس رانی گوردیم

انا یول وانا منزل انابس
بیرگوران لرینه ایلایور هوس
زیاد آید سم دیرلار بولوب سن وسوس
یورکداکی آرزو  - آرمانی گوردیم


لاهوره یتیشدیک خفتن چاغینده
موج اورار برق لاری شب اتا قینده
کیله مالته بیشیب دوران باغینده
نکل سن رود آدلی مکانی گوردیم

شهید مارکیت باردیق غارشی آلدیلار
مجید بایرام عزت حرمت قیلدیلر
ارتیر دستر خانی بزاب گیلدیلر
تووق گوشت مزه دار شوربانی  گوردیم


بول جای اکن رحمت الله دکانی
اوچونجی منزل ده توتمیش مکانی
گویاکه لاهورینگ بگی یاخانی
بیرعجایب لطیف سخانی گوردیم


لاهورینگ شهرینی ایلادیک سیران
موترریکشا مینیب یوریدیک هریان
شهرعظیم اکن غالدیردی حیران
آنگر سی یوق شهری عمانی گوردیم


پیشین باردیق گلشن اقبال باغینه
گـوزیتیریــــــــب بــولمز ســــــــول وســـــاغیــــنه

ناگهان گوز دوشدی یار غولپاغینه
بیرتو پر حورپری غلمانی گوردیم

جق جق لاب گولیشب چرخ آته گیلیب
سلام خانه غراب گوز غیپدی گولیب
خان هم دوروب بیلمان تکتین آلیب
غیزلار بیلان منیب اوچانی گوردیم

بیز هم حاجی بیلان مندیک ریلینه
پارک ایچره آیلادی دمیر یولینه
دوشینمادیک پنجابی لاردیلینه
بیرشهرده هرخیل لسانی گوردیم


عجب شهرو عجب سیرو سیاحت
تورت گون لاب شول یرده آلدیق بیزراحت
دولتی برقرار ایلی پراخت
آسوده لیق بیلن یاشانی گوردیم


ارته سی حیوانات باغینه باریب
فیل وخرس و یولبرس آغانی گوریب
وحشی جانورلر بارین سایغاریب
هیبت آتیب دوران  حیوانی گوردیم

گورمک نصیب بولدی بیرذات بیزلره
مقدس دیر شعله برار گوزلره
آرزو اتدیم سورتسم دیب یوزلره
دستارپاک رسول الله نی گوردیم

قصر شاه غه مشهور اکن بوجای لار
گویاکه  اول یرده دوغیب دیر آیلار
جمع بولیب نماز خوان غریب لار بایلار
 زربیلن یازیلان قرآنی گوردیم


سونگ چیکدی اوزینه بزلری بیر ذات
دادا صاحب دربار اول پیر وپیر ذات
مونگ لرچه زائرین ایلاب زیارت
روضهء پاک ولی الله نی گوردیم

بیـــــر غازان پـــــــــــــــلـو وی اتــــدیلر خــــیرات

غریب بیچاره غه ایلاب سخاوت
بیرطرفدان قیلدی اونی تقسیمات
مونگ لرچه بینوا گدانی گوردیم

کیمسه توتدی باشدان تایخاسین آلیب
کیم روی ماله  کیمسه اتاگینه سالیب
نهاری أیدیلر اوران شاد بولیب
بیرعجایب شورو غوغانی گوردیم

بیر پارک ده پودری  تریاکی معتاد
یوزلرچه سی یاتان نیم جان دیر جسد
بوحا لته نچوک یتدینگ آدم زاد
آرمان لی جه گچن انسانی گوردیم

بیراو   بـلدینگ اویلـی موتـــر سواره

براونی گور پارچه نانه آواره
بوحالتی گوریب غالدیم آزاره
حکمت خالق یکتانی گوردیم

بوگون تانیش بولدیق لاهور موزیمه
تاریخی آثاردان دولی دیرهمه
تجربانگ کوپالدار ایشان سوزیمه
قدیمی قول یازمه دیوانی گوردیم

لاهوراکن صوبه پنجاب مرکزی
رنـگ به رنگ گل آچـــــــــــان داغــــــــــلاری دوزی

 تقدیر قسمت شونده  گیتردی بیزی
عجب ملک وصلح وصفانی گوردیم


پنجابی خوراکین ایلادیک هوس
طباق رستورانه چقدیق بیزاوچ کس
بیرساتن لخم گوشت بردی بیزه بس
عجائب لذت لی طعامی گوردیم

طباق هوتل رستوران لارسلطانی
تیاردیر آسیایی اروپانانی
اگسیلمیارایچینده  هیچوقت مهمانی
هریرلردن گیلــــــــن مــــــــــهمانی گـــــــوردیم

 

عزم ایــلادیــک ایندی ایــــزه غـایتـمـانـه 

   مجال یوق دیر موندن زیاد آیتمانه
هده گیلدیک بس دن تکت آلمانه
آل بولاب چاغریون بس رانی گوردیم


تکت آلیب مندیک سرویس بیلینه
دوشینمادیک پنجابی لار دیلینه
سلام خان هم تسـبیح آلب الینه
سیاستلی بولان زمانی گوردیم

شکرساغ سلامت  گیلدیک کمال پور
سیاحت سونگلایوب یقین  بولدی دور
حاجی میز ساغ بول دیب گیتدی پشاور
بیر یخشی سیاحت دنیانی گوردیم


حاجی آغه سیزدن بولدیم منت دار
دایم سیزه مدد برسین بیرو بار
ایشینگ رواج اتسین خالق و جبار
" مساعد "  دیر لطف واحسانی گوردیم

 

رمضان آیی

عالمه نـورینگ ساچـیب خوش گیلدینگ رمضـــان آی

رحـمت بابیـنی آچیب خوش گیلـدینگ رمــــضان آی

قادرالله فرمـــانـی  جــمـله درد لـــــر درمـــانــــی

مــسلـمـان لارآرمانی خــوش گیـلدیـنگ رمضـان آی

اول-اونینـــگ رحمــت دیراورتــانـگ ده مغـفـرت دیر

سونگی ناردان نجـات دیر  خوش گیلدیـنگ رمضان آی

سینده نــازل بولیب دیرقــــرآن یالقیم ســـالیب  دیر

خـــدانـظرقیـلیب دیـر  خوش گیلدیــنگ رمضـان آی

روزه توتــار مـسـلمان هــم اوقـــار خـــتم قـــــرآن

تسـبیح تحلیل فراوان خوش گــــیلدیــنگ رمضان آی

پـرهیز ادیب ایـماک دن غـیـبت یالـغـان دیــماک دن

غرشی لاریس یوراکدن خوش گیلدیـــــنگ رمضان آی

لیلـُـــة القـــــدر سنـده و قنــــاعــــت ادر بنـده

آیـدار " مـسـاعد " گونده خوش گیلدیـنگ رمضان آی

 

 

ترکمنم

ملتیم سن تاقچان یورجک بوخیل سرسان بولیپ
افتخارینگنی یتیردینگ غوری آدم سان بولیپ
بویله حال یورمک بولارمی ؟ بی علم نادان بولیپ
توت آتا بابانگ یولین دابینگ اونوتمه خان بولیپ
ساقلا غیل بویسانجینگی یاتمه بوخیل نیم جان بولیپ
                                     *  *  *

غولدایب بیربیرینگی یوله دوشیب منزل یتینگ
اوغوزخان اوغلی بولیپ بابالارینگ یولین توتینگ
برجهالت بی علم لیک رشته سین برباد ادینگ
عثمالی ، سلجوقی لاردک گینگ جهان بنیادادینگ
اصلینگاباق ترکمنم اوزینگ تانی انسان بولیپ
                                  *  *  *

 ساده دیرسن پاک یوراکلی پارچه پارچه بولدینگیز
هرسواش میدان آرأ یوزلاپ مونگ لاپ ئولدینگیز
جهل نادان لیق بیلن ایلینگنی برباد قیلدینگیز
کیم گناهکار، کیم جوابکار، ایندی یخشی بیلدینگیز
بس دیر ایندی ترکمنم یاشاماغینگ بیسان بولیپ
                             *  * *

علم اوقادیب چاغه لارنی حق حقوقینگنی تانی
یاتمه ین غفلت بساطینده آیاغینگه غال قنی
اتحاد یولین دوزیپ دوست بیله دشمانینگ تانی
بولمسه خوار ایلایوپ غربت ده ساقلارلارسنی 

 ایل اوچین آغلار «مساعد»  دیده سی گریان بولیپ

« بیل ایندی »

دوران لاردولانـدی زمـــــان اؤریــلدی       یاغدای لاری بــیلاربولسانگ بیل ایندی

یاقـیامت بـولـــــیب دنـیا چـــوریــــلدی      فلک أوی نینگ قــیلاربولسنگ قیل ایندی

 

نه دوست ونه دوغان ونه یارقــــالـــدی      نــــامرد لرشـــیربولیب مرد لرزارقـالدی

غم وغـصه بـیلان یوزلرســــــارالــدی       زغفران دیک سولاربولسنگ سول ایندی

 

تیلکی لرغورت بولیپ یورسه مستـانه     غــورده شـــــــیره جهان دونسه  زنـدانه

ســن بها بـرماسـنگ یخـشی یـمانـــــــه       دنـــــیا چـپه بولاربولـسانـگ بول ایـنـدی

 

بـیلمانام یاآخــرزمـــان بـولـدی مـــــــی       دجّــــــال دنــیاایـنیب سـازین چالـدی می

یا ازلدان قسمت شـویله بـــولـدی مـــــی      آخــــرزمان بـولار بـولسنگ بـول ایـندی

 

ایلیندن آیریلیپ شاه صفت بــیگ لـــــر     وطــــن نـــــیـنگ فـراقــیـنـدان زار آغـلار

دوست یار بیلن گولیب اوینایان چاغلار      دونیــب یـــــنه گیلربولسنگ گـیل ایــندی

 

   کیمی گـورسنگ یورکلری پاره دیر        بــــو درد بیلن جــــگــر باغری یاره دیر     

خواه یغشی خواه یامان گچیب بارا دیـر      قــــهبه فـلک گـولر بولسنگ گول ایـندی

 

نچون فلک بـویـله ســــتم قیلیب دیــــــر       گــــــوزل وطـنــــیـمـدن آیره سالیب دیر

تـیلکی شـغال جـایم تالاب آلیــب دیـــــر      «مساعد» سن اؤلار بولسنگ اؤل ایندی

 

 

وطــن

آتـــــــابـابــــــام گـــــوزل یـــــوردی      گینگ دیر داغ و چولینگ سنینگ

گـوراوغـلی دیک قوچ جومـــردی    یــــتـیریانــدیرایـلـینــــگ سـنـیـنگ

 

یگــیت لریــــنگ شاه صفت لـــــــی       قـــــــــرمــیزی دون بـــدو آط لــی

ســـوزلـری شــــــــکردن داتــلـــــی      بـــال کـبی دیر دیـلـینگ سـنـیـنگ

 

عـــــــزیـزوطـــن افـــغـانـــســــــــتان     ســــن سن ایــل آغـزیـنده داسـتان

داغ ودوزیـــنگ بـــاغ بوســــــــتان      آچـــــیلیب دیر گلـــیـنگ ســنـیـنگ

 

مجــــــبـوربولیب ســــبب بــــیــلان     ســــنی ترک اتـــدیک بـــــیرزمان

ســـــونـگره چکــــیب آه وفــــغـــان      اوزاق بـــولدی یولـــینگ سـنـیـنگ

 

رحـــــم ایـلاســــــه اول خــــدایـــــم      غــــــایـــتاریب آلـســـــام اوزجــایم

ســن بول سنـــگ پشـــت وپــناهـیم      سایراب دورسه دیـلـینگ سـنـینگ

 

وطـن دیـداریـــنگی گـــــــورســـــــام      دایـــــم خـــد مـتـیـنـگـده دورســــام

ســـنده ارکــین یاشـــــاب یورســـام      جنــت سـاغ وســولــینگ سـنـیـنگ

 

افـــــــغانــســـــــــتانـــــــــــیم ازل دن       ســـــــــنـی ســویــدیم جـان ودیلدن

«مـســــاعـد» دیرداغ وچــــــول دن     ایــــزلاب گیلسام یولـینگ سـنـیـنگ

 

 

 بیلیم دریاسی

یـیـل لارمحـروم بولیب عـــــلم بیلیمدن      یـــاشاب گـیلدیک زارو پــریـشان بولیب

سـوادســیزلـیق محـــــرومیت ظلمــدان      غــــوتولسام دیب یورک باغرغان بولیب

 

چاغه لارمـــیدانده خیمـــه ده اوقـــــاب        بیلیــــم آلیور چـــکیب یوز رنج و عذاب

ترکمن دوغانلار میز ایلایب شـــتـــاب       مـــدد غــــولین بردی مــهربان بـــــولیب

 

یوقاردان طناب یوق یردن یوق دیـیـرک     بریـــــــانـدن جان غایغی بریاندن چورک

قـفـس اچره تـلواس اوراربــویــــــورک      حـــــسرت بــیلن غیغی غمی کان بـولیب

 

علــم فـرض دیر هرمـســلمان انـــسانه       خــــواه خاتون خواه ارکک پـیـروجــوانه

بــول حـدیث دیرپــیغـمـبردن نـشـــــانه       نچــــــون بـیز علم سـیز مــسـلمان بولیب

 

آه وزارده گـچـدی ماه وســـالـی مـــــیز      ســـــــواد سیز لیق دردی قـیلُ قالـی مــیز

ترکمن دوغانلار میز گوریب حالیمیـــز     دوســـــتلیق مکتب آچدی جسم جان بولیب

 

غین یاغدای ده مــــدد غولین اوزادیـب       بــــــزینگ اوچین اولی کروان دوزادیب

بوعالـــــــی مکتبی ایله گـــــوز ادیـــب       بـنیادین غــــویدی لار جسم وجان بولیب

 

ترکمن دوغانلار میز بیزلره بــــول دم       گوریب یاغدای لری بـولدی لارهـمـدم

ایـسـکی یـرالاری ایـلایـیب مـــرهـــــم       درمــــــان گــتـــیردیلرچون لـقمان بولیب

 

ساغ بولسین پرزدنت ترکمن ایلــــیمیز         بـــــومکتب ده اوقاب ســـــیرار دیلیمیز

آلقیش آیتیار یاشلاری میـــز اولی میـز         کـــــــمــک ایله دیـــــلر مهر بان بولیب

 

«مـسـاعد» خوشلیقدن گوزیاشیم آقـــار     بومـکتب ده چـــــاغه لار میز علم اوقار

ایـندی مونـده علـم دریـاســــــــی آقــار       یـتــــارکادرلــریمیز علمی کـان بــولی

 

آلتین عصر

ســــــویـگـیلی چاغه لار نـــــــــــسلُ جـــوان لار

آلتـین عصــــــریـانگی زمــــــانه گــــــیلدیـــنگ

نصیب بـولـــــدی یخـــــــشی اونـــــــگات زمانلار

ییل لار چـــــکان آرزو آرمــــــانه گـیلدیــــــــنگ

 

مکتب اولی باغ دیرســیــــزباغـیـــــنگ گُلــــــــی

هـمده ترغــــــــنچه سی خوشـــــــــخوان بلبلــی

فــــــرصت غـنـیمت دیربـاغــلانگلار بـیلــــــــــی

عـصـــرکـمپــــیوتـر زمــــانـه گـیلــــدیـــــــنگ

 

وطـنیـــــنگ گلجگی غــــراشــــــیـورســــــــیزه

علـــم اوقـاب بـیــــلــیم آل غالــــــمانگ لارایـــزه

ایندی یــــاش گیلـــماســین بـــــــول غـــره گوزه

گــولیب یاشــــامــــالـی زمـــــانه گـــــــیلدیـنگ

 

یـیـــــل لار غـــرانـــــگقی ده آیـــــاق آســتـینده

دپه لانـدیـــــک غلــــته مـن لـــر دســـــتـیـنـده

باشـارجـــــانــــگ بولــینگ لاربــــلند پستـــیـنده

تـــرکـمنـیـــنگ اولادی مـیـــــدانه گـــیلدیـنــگ

 

هجــــرت دیـــــارینده بوســـــغین بــــولسـاق هم

تـرک غـــرداش لار بــــیزه بــــولدی لار هــــــمدم

ســــیز اوچین بــــوعالــی لیسه ســی بـولــــــــدم

آچـــیلمیش عـــجـــائـب دورانـــه گـــــــیلدیـنگ

 

«مـســــاعد» دان بـــوسـوز ســــیزه نصیـــــــحت

علم اوچین جان چکینــــگ تابـــــاردیرفـــــــرصت

یتـماسـیـــن اول اســـــکی ظلمـــت دان آفــــــت

شـــــــکرالله یاخـــــــــدی جهانه گــــــیلدیــنگ

 

 بابه میز

علمُ فرهنگ باغ ایچینده طرفه گل  دیربابه میز
همده ضعت اوستاسی اوستادکل دیربابه میز
چوخ اثرلرغالدیران صاحب کمال دیربابه میز
سوزلری شهدوشکربیر اهل حال دیربابه میز
چـــــــــون ادیب لــــــرمجلسینده قـــــیلُ قال دیربابه میز

***

میم: معدن همده کان  باغ ادبده اوزلری
خی: خلاّق سخن قلب ایچره پنهان سوز لری
  دال   : دهری فرهنگ ایچره بای ادیب اوغوزلاری
میم: مغرب همده مشرق یتیشیب آوازلاری
قاف: قلم دیر همدمی لام:لــــعل ســـــــــــوزلی بابــــه میز

***

فی: فرهنگ هم هنراستادیدیرمخدوم قلی
ری:رضوان جنت ایچره بر گلی مخدوم قلی
الف :الله رحمتی نازل بولان مخدوم قلی
غین: غرق رحمت اولگان جاویدان مخدم قلی
یا: یالقیـــــــــــــملی اثرلـــــــــرغالدیران دیـــــربابه میز

***

گیجه گوندیزبابه میزوصفین دیسام بولمز ادا
جان وتن دیرقلب ارابیربیریندن بولمز جدا
هم سخن میدانیده محتاجی دیرشاه وگدا
همده عالیم همده فاضل گوهری قمت بها
دیر«مـــــساعد» روز وشــــــــــــــب ورد زبان دیـربابه میز

 

 

 هــجــران

هجـــــرت دیاریـــنده غــــربت بحــــرینده   

غـــم و انــــــدوه بیلن گـچـــرمــه وســال

جـــــسم وجـــان اورتانارظـــلمت شـهرینده    

خـــــــم بولـــیبدیرالفقـــــدلاربـولیب دال

***

مکتــــب دن علم دن حــقـوقـدن محــــروم

 مســـــــــافرلــیق بـیلن غریب هــم مظلوم

ظلــــــمت ایچره غالدیق طالع بولیب شـوم    

 حســــــرت دردی بیلـن تنگ بولدی احوال

***

خـــــالی دوقــــاب الف قـد لاربـوکـیلـــدی   

یوردمیزینــــگ بــــــال کاسه سی دوکیلدی

آواره لیــــــق بــیلان جـــــگرسـوکــیلدی   

  عاقـــل بولــــسانگ بـــوافسانه غولاق سال

 

نچــــــون بـــوحالته یتیشـدی بـــاش لار   

  ســــیل بـــــولوبان دینمان آقرگوزیاش لار

بیربیرینــــدن آیـــــره دوشان غرداش لار   

  فـــــــراق اودی بیلن یـــــــــورکلر ملال

***

بیـــــگانه مـــــلکـینده پـــریشان بــولیـب   

یـوزدرده ســــاتاشــــدیق ســــرگردان بولیب

عـمــــرضائع اوتـــــدی آدم ســـان بولــیب   

 فکـــــــرایـــله ســــوزیمه موندان عبرت آل

***

جانیـنـــگدان دوییــــرارغیــــزغین هواسـی     

 نیرابارســــــــانگ یــــوقدیراونینگ دواسی

برچه مهــاجربوســــــــوزلر ینگ گــــواسی    

  اینــــانـمـــاســــــانگ هربیرینه غولاق سال

***

 حـــــــولی کــــرای هرآی دردبولـدی جانـه     

 بـــــــــــرق وگاز – نــگ بیلی گتیر امانـه

حـــــرمت یــــــوقدیرکرامتی انســــانـــه    

   بیر پــــــول ارزش برمزیخشی بیلیب آل

***

فشــــــــاربـلند یاداآشــــاق گلانــــــدیـر    

  بیـرطــــــرفدان معـــــدانگ زخم بولاندیر

خـــــــــارش دردی بار اسیغینک آلانـــدیر   

  غــــــــــزانجــینگی داکتر آلاریــوق سوال

***

بازارچیقسانگ ســــودا ساتیق آلسام دیب   

   پولیـــــــس توترکوپ کــلدارلی بولسم دیب

تورخـمـــــه یتیرارتـــــالاب بیلسـام دیب   

  «مـسـاعد» دیرگــــــــویا زبــــان بولارلال

***

 

 

فی مدح القرآن

کـلام ربـانـــی مـاه د ل افـــــروز       قـــرآنٌ مجــــــیدٌ فی لـوحٍ محـفـوظ

که اسلام رهــبری ماهی  دل افروز        قــــرآنٌ مجیدٌ فــی لـــوحٍ محـفـوظ

 

تلاوت ایلاسانگ قـلبــینـگ مــنور       دیــدی اقرأ رسـولـــیـغه مــــقــــدر

حــکمت خـــالـق خــلاّق اکــبر      د  قــرآنٌ مجـــــــیدٌ فی لـوحٍ محـفـوظ

 

مـــبارک رمـضان آیـیـنده نــزول       بــــولـیب بـاحضرت مـــحـــمد رسول

که ظلمتده چراغینگ دیریقین بیل       قـــرآنٌ مجـــــــیدٌ فی لـوحٍ محـفـوظ

 

حضرت جـــبرائـیل ایلاب سلامــی       رســول الله غه گــتـیردی پـــیامـــی

دیــدی سیزگه مبارک حق کلامـی        قــرآنٌ مجـــــــیدٌ فی لـوحٍ محـفـوظ

 

آلهـــی مســتجـاب ایـلا دعا مـیز        ســــن آسـان ایلاگــیل روزجزامــــیز

«مساعد» دیربیزنگ پشُت پنا میـز         قــــرآنٌ مجـــــیدٌ فی لـوحٍ محـفـوظ

 

 

 

 شیر و شکر

گیــــلدیم سنی آختاریب کُجــاهستــــــی نگاره

عُذرادیب یالباریـــب دلـــــــم شــــــد پاره پاره

جـــــــوروجـفـــــــاتابکی من غریب اشک بـاره

شیــــــــدای عــــشقت منم غـولاق سال آه زاره

رفتی بـــنازوعـــشوه مـــن عشقینـــگده پریشان

شــــــام وسحربه گریه بـــــــولدیم اسیروحیران

تاکی بدرگهت من امیــدیـنگده ســـــــــرگردان

گــــربولــــماسه وصــــالینگ جاناکنم چه چاره

مخــــمورقـــــامــت مــــن ای یارقـیل ترحــم

بهــــــردل دادگانـــت رحـــم ایله قـیل تبـــسم

عـــــاشــق زارت مــــنم حسنینگ دلده مجـسم

آخرزچشــــم مســـت بولمیشـــــام مـــن آواره

نـــــــازو ادا تابکـــــی مــــن غــــریب ناتـوانه

زعشــــــقت ای نــــــازنین کُول بولدیم یانه یانه

فــــتاده ام به بســـــتررحم قیل خـــــسته جانه

بهـــــرخـــــدا بســــویم گــــذرقیلغـیل دوباره

نگــــارابا«مســـــاعد» دوبــــاره بیــــرنظرقیـل

بــــهروصالـــت ای یــــاریولینگده باغلادیم بـیل

بنگرکه اشــــک چشــــــمم آقدی چودریای نیل

زخم دلم دوا کـــــن دردیمگه ایلــــــه چــــاره

***

 عیبی یوق

بـــــــول زیون حالت ده گرناچاربولسنگ عیبی یوق

چــــــرخ کج گردون الیندن خاربولسنگ عیبی یوق

اول یگیــــت لیـــــک چاغلاراوتدی اوتمز ایام زبون

فتنه لیک دورانده ماتـــم زاربولسنگ عیـــــبی یوق
آغلابان شام وسحراشک باربولســـــنگ عــیبی یوق

                             ***

ضــــــدفــــرهــنگ وتمدن حاکم اولسه قیلمه غم

سنـدیریب تلویـــزیونی مــــــکتب لری باغلاسه هم

ایلــــه ییـــب جبرو جفالارقیلـــــسه خلقمغه ستم

دفع قیل یارب دییب ایلانـگ دوعالار دمبدم 

بورژیم ده هــــــم مطیــــع اغیاربـــولسنـــگ عیبی یوق

                    

 گـــــــرقولینگدان مالُ ملکینگ آلسه لاراتمه شتاب

یـــــــــاتوتیـــب زندان ایچینده برسه لررنج عذاب

یـــــا کـــــیبل خردم بیلن اورسه قیلیب قهروعتاب

گــــــــراوریب اولدرسه لرگوشتینگدن اتسه ارکباب

اول عزیزاولکانگ اوچین هرگون براولسنگ عیبی یوق

                            ***

بیلـــــــسانگیزاسم مجاهد(شورش قلب)گه قیل نظر

آلســـــانگیز ابجدحسابیندان بیلارســــــیزخوب تر

هــــــم شـــهادت تاریخین بیلمک اوچین دیرمعتبر

"غـرق عز" محسوب دیـــــرقیلمه اوزینگنی درد سر

یخشی لاردان آیریلیـب آواره بـــــولسنگ عیبی یوق

                            ***

تــــــرکمن آغاتوریرینگدن یاتمه غیل قسمت دییب

عــــــبرت آلغیل اوزگه لردن دورمه غیل قمچی ایب

آل حقوقینـــــگنی تاپیـــــبان یاتمه افسرده بولیب

علـم اوقیسین چاغه لارمکـتب باریب اویناب گولیب

اوزبک تاجک بیلن بیرلاشمـــه قیلسنگ عیبی یوق

                          ***

سن بوسیب یاتمه«مساعد»ایللره آیت حق سوزینــگ

غم بیلن غــــصّه بیلن حسرت ده قویماگیل اوزیـنگ

ایـندی بویله جبرظلمی گورماسین هیچوقـت گوزینگ

راه حقده صرف قیلــغیل گیجانگی هم گوندیـــزینگ

حق سوزآیت ماق لیق بیلن گفتارقیلسنگ عیـبی یوق
                               ***


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۱۱ساعت 14:0  توسط خواجه نفس"مساعد"  | 

 

 

 

 

ترکمن شوراسی

هجـــــرت دیــــاریــنــــده غـــــربت بـحـریـنــده   

 دنــــیــــــاغه ایـنیــــب دیرتـــــــرکـمـن شـوراسی

پاکستان یــــوردیــنده اتــک شهریــــــنده 

اساســــــــــــــی غویولـــــیب دیرترکمن شـوراسی

 

اون ســـــــــــکیزکس هجـــرت اویـــونده اوشیـــب

 اوغــرین اوغریـــــــــــــن بیرک بـیراگـه دُوشـیب

بــیگانــه ملــک لــــــرده غـــــــــتی گــوراشــــیب 

 بنــــــیـادی غویولدی تــــــــرکـمـن شـورانـینگ

 

تـرکـمـن خلقین بـیرســــــــفره ده جــمـــع ادیب  

ســـــــــــایلاب دمـوکـــــراسـی یولـینه گــیدیب

صــــــــــُلحُ صــــفالــیق دان حــــــمایـت ادیـــب   

 تــازه لـــــــــیک گـتــــــیردی تـرکمن شـوراسـی

 

برمونــــــــگ اوچیوزسکـــــسـان بــیرینجی ییلده  

ایـشــــیـنـی بـــاشــــــــلادی گـلیـــب کابـــــــل ده

تــرکـــــــمــن لراشیـــــدیب شـــــــهــرومــحـل ده  

 وطــــن ده آچــــــیلدی تــــــــرکـمن شـوراسـی

 

ســـــــــکسان ایکینــــــــــجی ییل ســنــبــله آیــی   

گـنـــــگـاش اتــــــــــدی جـملاب غریــبـی بایـی

اولـــــــی یـغـــنـاق بـیـــــــــــلن آچـیلدی جـایــی   

سـایلادی رهبرین تـــــــــــــــرکــمـن شوراسی

 

غولدادی لارمونی تــــرکـمن خلــق بولیب    

مــالُ جـــــــــان آیه مـــــــــان حـــمایت قــیـلیب

حـکومــــــــــت دن رســــــــــمـی سـنـــدین آلیــــب    

   دنـیـــا مشـــهوربولدی تـــــــــــرکـمن شـوراسی

 

عزیز ایلیم شــــــــــورانگ قدرین بـیلینگ لـــــــــر 

صـــــــف تــــــوتیب داشــنده حلقه بولونگلار

«مـســـــــــاعـد»دیـرنـصیــــــحـتـیم آلـیـنــــــگلار   

   صُــــــــــــلح اوچـین آچیلان ترکمن شوراسی

کابل کارته نو 7 / 6 / 1382

 

 خوش گیلدینگیز

خــــیر مقــــــدم خــــــــوش گیلیب ســـــیز شـــــــاه ترکمن مرحبا

قــــــــد منگیز دن روشــــــن اولــــــــدی اول همه ارض ســـــــما

آچلیب دوســـــــــت لیق یولــــــــی افغــــــان ترکمن شاد دور

رحمت حـــــــق نـــــازل اولدی اولـــــکه میز تاپــــــــــدی غنا

اهل افغان ایل تـــــــرکـــمن یاشــــــه ســـین صلح و صفا

***

تــــــرکمنستان همــــده افــــغان ایلی میز دور بیر دوغـــــــــــان

غاتــــناشیق لــــــــر بر قــــــــرار مهـــــــرو محبت هم چنان

یاشــــــــه سین یوز یاشه سین مینـــــــگ یاشــــــــه ایکی دوغان

دوســـــت دوغانلیق باقـــــــی و گــــلاب اوســـــــیب امــن و امان

گــــل نثــــار ایــــــــلای  قــد منگه مهمـــانان صـــاحــــــب لیقا

***

جــــــــان لــــر بولسین نــــثار هــــر قـــــــــد منگیـــــــــز محترم

گـــــــویچ قوت بر سین ســـــیزه اول خــــــالق لـــــــوح وقلم

محـــــکم اولسون دوســــــت دوغانلیق یوق بــــــولسین غنی غم

خـــــــوش گلیب ســـــیز یور دیمیز گــــــــه صــــاحب لطف کرم

خلـــــق افغان گـــــــــوز تــــــوتار دی یولیـــــنگه هر صــبح شام

***

 

اهل افغان دن وکیل آیدار " مـــسـاعـــــــــد " صد سلام

تـــــــــرکمنــــــــســــتـان خلقیـــــمیز گه ایبارار مـــیز بـــو پــیام

بی طــــرف همـــــده غـــــــــــراش ســـــــیز ایلینگز دور شاد کام

ســــــــــــقلاسین خالــــــــــــق جــــــبار اوز پنــــــــــــاهنده مدام

ایکی غــــــــــــونگشی یاشـــــــــــه سین گلاب اوسیب ذوق صفا

 

 غوتیلق پیام

خـــــــــوش گلیب ســـــــــیز طــــــوی ساچاغنه اهل محفل السلام

مــــــلاعبدالله اوچـــــون گتیــــــــر میــــشام غـــــــوتیلق پــــــیام

ایـــــکی یا شـــــــینگ شاد گـــــــــونیدور تا نیس ایلانگ شاد کام

یاشاه سین لار شــــــــاد بولیبااویناب گلیب هـــــــــر صـــــبح شام

دابارالــــــــی طـــــــــوی لـــــــر ینگز غوتلی بولسین والسلام

***

 امــــــــــان الله جـــــــــان یولداشینگ بیلان اوینــــــــاب گولیب

بـــخــت اوینده المــــــدام ســـیرو تــــماشـــــــاه لار قـــیلــــیب

ســکــــــسان یدینجی  یلینده دور مـــــــوش طــــوئی نیگز توتایب

تــــــــــــازه اوچـــــــــاق اویـــــــونگزه ده قبقیزیل گـــــــل آچلیب

آرزو هـــــــم یخشی نیــــت برله غــــــوتلار خــــــــــواص عام

***

ملا عبــــدالله غه دیـــــــر مـــــــــن غــــــــوتلی بولسین طوئینگز

المــــــــــداما طــــــــــوی بیلن بیـــــــــر امـــــــلی بولسین اوینگز

آختــــــــیق چولیق ویــــــــــاد لــــیق لــــــــــــر آرزونگـــــــــیز

حق تیر ســـــــــین مقـــــــــصـــــــــده هم مصطفی دل حونگیز

یـــــــــــوق بولسین غــــنــی  غــــــم خوش لیق ده یا شانگ المدام

***

 

اهل دوســـــــــــت لــــــر یاد ایــــدب گیلمیش یقین دان یــــــاد دن

غاتناشار لار یــــــــا د اد یب اول شـــــــیرین و فــــــر هاد دن

تانس ادیــــــــدار یــــــــا ش لــــــر همه ساز اروگانیب استاد د ن

کیم گوریب دیر بـــول طـــــــــوی هـــــــر گز چیقار میش یاد دن

دیر مســــاعد یاشه ســـــــــــــین اویـــناب گلیـــب ایــــــکی جوان

 

 

انه جان

بابـک لیــکده مــنی بــغـریــنگا غـیـسـیب         غایغیرمان آق سـویـدیـنگ بردیـنگ انه جان

ســنـیـنگ سویگـینگ بیلن او لالدیم ئوسیب        کــبـتـرکــبی غانت گــردیـــنگ انـــه جـان
                                 ***

غــونـداغــیم آچاردینــگ یوزینگی چتمان            کــوگــراگـیمه یاغ چالاردیــنگ اونـیتــمان
ســاللانچاغــیم ئـوریب دانــگا چه یاتـمان           بـوتــین گـیجه دیک اوتوردیـنگ انــه جـان
                                ***

بـوکـدیـردیــنگ غـوجاقـده هـودی لرآیدیب          اوخلانـــیـمـده خـالی دوقـیدیــنگ گــیدیب
آغلایاســم چاپــیب گــیلاردیـنگ یـتـیب          مهرینگ  بیلن ایسغاب دوردینگ انه جـان
                               ***

سـرقاولاسـام دوغاتــومارداقـاردیــنگ         بـولدی دیب جانـیـنگ اوده یاقـاردیــنگ
اوسگورایسام آغلاب مـنگاباقـاردیــنگ          اپ اسلی وقت غوراب یوردیــنگ انه جـان
                                **

یـیـلغـیرایـسام مقصدمـراده یـتدیــنگ           آغلایایـسام زاک دالدیـریـک تـوتـاتـدیــنگ                       

گـوزدگـماسـین دیـیب ارم لاراتـدینگ           شودیب مـنی کـان غایـغـیردیـنگ انه جـان
                                ***

دیش چیقانده هروقت آغزیم آچاردینگ
دیش طوی توتیب اوستومه قندساچاردینگ
دائی لارمه کـته سـرپای بـیچاردیــنگ
غوانـیب جاقـغـیلـداب یوردیـنگ انـه جـان
                               ***     

  دُردی دُردی بـولـیب تـتراب دورانـده
ایاق چیقیب پاتـدیـق پـوتـدیـق یـورامــده
آق غـرانـی تانـیب مــوللا بــارامـــده
ایـزیـمـده غـوانـیب دوردیــنگ انـه جــان
                               ***

 چـیـبـیـق مینیب کـوچابولسام روانـه
بـگانـیب شـکراتـدیـنگ قـادرسـبـحـانــــه
غــولـیـمه براردیــنگ یاغ چائـیب نانه
سـویـگـیـنگ بـیلن لـذت بردینگ انه جـان
                               ***

بی ادب لـیک اتـسام غـولاغـیم چوزیب
پــندبـردیــنگ چک کامه شـپادیـنگ یازیب
ادبلی بـول دیـدیـنگ یوراکدن سیزیب
حـق یـولـینه روان قـیــلدیـــنگ انـه جــان
                              ***

ســیوگی مهرینگ بیلن  ئولالتدینگ منی
هـیچ وقـتـده یادیــمدن چـیقارمان سـنی
«مــساعـــد»وصف ادیب یادلارانانی
دائـیم گـوزاونـگینـده دوردیــنگ انـه جـان
کابل گزر گاه 27/ 10 1385

 

ترکمن یگیت لر

نـیرابارسـه آبـــــروی آلــــــیب گــیـــــــلرلـر

جـهـانـــه بللی دیرتـــــــــرکـمـن یـگـیت لـــر

مـعـرکه نـیـنـــــــــگ یاغـدائـــینی بـیلـــرلـر

 ایـلــــینی تانــیدارتــرکـمـــن یـگـیــــــت لــر

 

خـوش سـخـن ادب لــــــــــی مهــــرومـحبـت

غــــــرمــــیزی دون گـــیـیب مـینـــربــدوآط

مـونــی گـوریب حـــــــــیران غـــالارآدم زاد

ادبـــلی اکـــــــــــرامـلی تــرکــمن یـگـیت لر

 

باطردیرغــــیراتـلی چــــــــــیـقارمــیـدانـــــه   

 نـعره اوریب تالان سـالاردشـــــــــــــــمـانـه

هــیـبـتـیـنـدن جهان گـیلـــــــــر لــــرزانــــــه   

فــیل هم بولسه ینگارترکـــــــــــمن یگیت لـر

 

یولبرس کبی چاپارمـــیدان بـــــــاربولــــــسه    

غاپـلان کبی آتاردشــمانـی گــــــــــــــورسـه

یـنــــــگـیش تـــــاپار قــادرالله یـاربولســـــــه

بـــــورگـــــیت دائـیــــن آلارترکمن یگیت لر

 

شجاعت بابینده چـــــــــــون رستـــم زال دیر       

  هـــــربیرسوزی سویجی شکردیــربالــــدیر

  تـرکــــــمن لربرسوزی دال دیسـه دال دیـر  

 «مـساعــد» دیریاشانگ ترکـــــمن یگیت لر

 

 آرزو آر مان

شــکرالله یــــتـــــدیــم مـقـصـدمـــراده      یــــل لارچــکان آرزو آرمـانه یـتدیـم

بــیرگون پروازادیب اوچـدیـم هــــواده        لـبـــــیک دیب مـقـدس مـکانـه یــتـدیـم

 

سـکسـان ایکینجی یـیل رمــضان آیـی       حــــق هو دیب چاغـیریب قادرخـدانـی

احـرام باغلاب باردیـم مـیدان هــــوایـی      بحـــــــمــدالله جــــان وجـانـانـه یــتـدیم

 

خـانـه کـــعـبـه نـی اتـــدیــم زیــــارت       حــــج عـمره ادیب بـولدیـم فـــراغت

ملــــیون لـرمــسلمان ایــلاب عــبادت        دوعـــا ایـلاب روخُ روانــه یـــتــدیـم

 

مـــدیــــنه شــریـفه ایلادیــم ســــــفــر        تــــونـس موتــرمینیب گـیتدیم سربسر

شــهرمــقـدســه قــیــــــلمـیـشـام گـــذر       روضه پـــاک رســول الله غه یــتدیم

 

ایـرتـه سـی جـنت الـبـقـیـعه باردیــــــم        اونـــــده نچه علامت لریـنی گـوردیــم

دوعـاادیب آسـمانـه قـول گــوتاردیـــــم        گــــویاکه بــیرباشــقـه جهانه یــتــدیــم

 

ســونـگره باریب گوردیم احـدداغــینی       فـکــرایلادیـم قـراب ســول وسـاغینی

امــــیرحــمـزه آرامـــگاه بــاغــیــنـی        هــــــم مـسجـــید قبلتین مـکانـه یــتدیم

 

شـهرمـدیــنه چـون باغ ایله بـوســـــتان        دایـماجــاریــــــــدورتـلاوت قـــــــرآن

هرطـرفــده خــیرو احـــسان فـــــراوان       شـــــــکرالله عـهـدو پـــیـمانـه یــتـدیــم

 

ســـفـراتــدیــم جـده شـریـفـه قـــــــراب      هـــریـتانــدین موتـریـولــینی ســوراب

سـاعت ایـکی ده یــتـوشــدیـم ســـــراب      دوســت لریـم جـای توتان مکانه یتدم

 

تورت آی لاب من شونده توتدیم مکانی        حـاجی پیغام سوراب گیلدی زمانی

خیر خواه انسان دیر بولمز گــمانــــــــی        خبـــــر لاشــــــیب رازو نهانه یتدیم

 

حاجی پیغام بیلسانگ اند خــوی دن اوزی      آیـــــت حدیث دان هر آیداین سوزی

المداما دوست یارده دیــــــــــر گـــــــوزی      بیـی غرض دوست شیخ زمانه یتیدم

 

مــولـوی عــبـدالله بـلـخـی باتـــقــــــــوی     هــم حاجی رسـول قل طا لــیب عقـبـی

حاجی عـــبدالـقـادراول قـــــــاری زاده         اونــــده بـرچـه دوستُ دوغانه یــتدیم

 

گـوریــنگ ایـندی قربان آئی گیلیب دور     عـرفـه گــیتمالــی زمان بـولـیب دور

دگـــره داشــمــیزی مــوتـــرآلــــیب دور      بــیــــــت الله غـه امـنُ امانـه یــتــدیــم

 

ایــنــدی عزم ایلادیــم عـرفـات داغــــه      مـــــیناباریب دوشدیم گون اورته چاغه

دوعا ادیب شـکرایـلادیــم خـــداغــــــــه      یــــــــوراکـداکـی بـرچـه آرمانـه یـتدیم

 

ایرتـه سی عـــرفات داغــیـنه چـیـقـیــب     ســــــیران اتـدیم ساغ وسولـینه باقیب

حاجی لرجمع بــولـیب دریادیـک آقــــیب      قـــــوشـولـوب عجائب طوفانه یـتدیــم

 

مزدلغه گـیلیب دوشـدیـک وقت شــــــــام      داش دیریب شیطانه همه خـاصُ عــام

بامداددین سونگ همه حاجی لـرتــــــمام       جــــمع بـولـــوبان مـینامـکانـه یـتدیـم

 

اوچ گون لاب اول یرده بیزآلدیق راحت     شـیـطانـه داش آتیب بولدیـق فـراغت

گـیجـه گـونـدیـز ادیب طاعت عــبادت         یـــــــنه اول مـــقـدس مـکانـه یــتدیــم

 

یــنه جــدهّ حاجــی وهـــــاب جـائــیـــنـه       گـیلـیب مهمان بولدیم اخلاص رائـینه

خـدانصیب اتـدی بـول تـــورت آئـــــیـنـه      شــــــکرالله روخُ روانــه یــــتــدیــــم

 

ایــندی گـیلیب وداع طـواب ایـلادیـــــــم       گـــوزیاش جاری ایدیب دوعاایلادیــم

اوچاق مـیـنـیب عزم هـــــوا ایـلادیــــم        «مـــســــــاعــد»دیرافغانستانه یـتـدیــم

 

افضل ذکر

آیـدیــنگ دوســت لارصــبـح وشـــام لااله الاالله                          

                                        شـــــــــاهـــدی دیـــن اســـــــــــــلام لااله الاالله                                                     

فرصت باردیرآیتمانه حــق ذکـریــنی اتــــــمانـه                           

                                          پــل صـــراط دان اوت مــانـــــــــــه لااله الا الله

مونده تورت گون دورانی ترک ات مال دنــیانی                              

                                               اســــــــــلامـیت نـــــشــــانــــــــــــی لااله الا الله 

رســــول الله امــــتـــی باغــــله کـــــمر هــمـتـی                            

                                              برچه فرض ســنـتی بــجـــــای ات مــــــاشاه الله

ســاغـلـیـغـیـنـگه قـیل شکرحق امرینه قیل فـــکر                                        

                                            آیــــــت غـیـل افــــــــضــل الــذکـــر لااله الا الله 

«مــــسـاعــد» یاتـمه بـیکاریادایلاگیل بیروبـــــار                                           

                                              مــحـــشــرگــــونــــی مــــــددگـــار لااله الا الله

 

 

 خوش گیلدینگیز

الســــلام عــالــی جــناب مـهـمانان خـوش گیلدیــنگیز                                  

                                     یادادیب غونگشیـنگیزی روحُ روان خوش گیــلدیـــنگیز

ایکی خلقینگ آرزوسی دوست لیق دوغان لیق دیرمدام                           

                                    قدمینگدان روشـــن اولدی جــوزجــان خــوش گیلــدینگیز

مرحــباخــیرومــقـدم مـهـربـان خـوش گــیلدیــنــــگـیز 

                          

                                     مــــــونــده اهـل خـلق آدیــنـدان یتیشـسین صــــدســـلام

تــرکــمـــنــســـتـان خـلقـی مـیزغه ایبارارمیزبول پیام                           

                                     بـیطرف هــمده غـراش ســـیزایـلـیـنـگـیزدیرشــــاد کام

ســاقلاســین خـالق جــباراوزپــناســــــــیـنده مـــــــدام                           

                                      بـرچه دردنـی املا یـیب مرهم جان خوش گیلدیــــنگیز 

 

تـرکـمـنــســتان هـمـده افغان ایلی مـیزدیربردوغـــــان                            

                                      غـاتـناشـــیـق لاربــرقـرارمــــهرمــحـبت هـمـــچــنـان

 یاشه سین یوزیاشه ســـــین پریزدنت تـــرکــمنـسـتان                             

                                      غـالقنیش دوران دورتـمـیـش دایـمابـــولسـین امـــــــان

دوستلیق پیغام بیلن چون جسم وجان خوش گیلدیــنگیز     

                     

                                       یـــوزتـشــکرلربــیلن آیـدار«مـــسـاعــد»سغ بولینگ

دایــما امـن وامـانــده یاشـایـیب اویـــــناب گــو لـینـگ                         

                                      دوست لیـق یولی بیلن گول لاب اوسارمیدان چولینـگ

ایکی غونگشی بیردوغان ایلارمـددلـرنـــی بــیـلـیـنـگ                          

                                      ایـلــــی میزنی غولداییب آرام جان خوش گـیلدیــنگــیز

 

بیر خیل یاش اولی لر حقینده

بــــر ناچــــه ظالـــــم لـــــر ایــــله بـــــاش بـــــــــــولیب

گــــــوزل ایلـــــی تـــــــوزار یالـــــــــــــی ایــــــــــلادی

قیغیـــریب گیــــلاندیـــــر غــــــرینـــــــــــداش بــــــولیب

معـــــرکــــــــه نــــــــی بــــوزار یـــــــــــــالی ایــــلادی

 

یغنـــــاق بــــــولســـــه تـــــوره اوتیــــــب اوتیــــــــــرار

هـــــر بیر ســــوزی یــــــوز مـــــونگ غیغی گتیـــــرار

ولایتــــــه بــــــــــــاردیــــــــــــــــم دییــــــب لاف اورار

یـــــــــوراک لــــــــری آزر یـــــــــالی ایــــــــــــــــلادی

 

ایکـــــــــی آدم جنــــجال تــــــاپسه نــــــــــــــاگـــــــــهان

ایشـــم چــــــوک بولـــــدی دیــــیــــب ایله یـــــــور گمان

غــــــاپیسیـــنی قــــاقــــیب گلـــــــر شـــــــــــول زمــــان

بیــــر بیـــــرینه غــــــــــرشــــــی دشــــــــمان ایـــــلادی

 

ســـــونگره غـــــارشـــــی ســــینـــــی ایزلیــــب تـــاپــار

نـــــاچه تحـــــــمت لـــــــــری جمــــع ادیب چـــــاتـــــار

تیــــز عــــریضه یــــاز یــــب بـــــــــار دیــــب اوپـــــار

تیـــجـــــــــــــــــــــاب ولایتـــــــــــــــه روان ایـــــــلادی

 

بــــــــاریب رشـــــــوت خــــــــوره یتـــــرر ســــــــوزی

فــــــلانــــــی کــــس گلــر پــــــــولدار دیـــــــــــر اوزی

نـــــاچه آلســـــانگ غــــــوراق غـــــــــویماغیل بیـــــزی

بیچـــــــاره نــــــــــــادانــــــــــــــی تـــــالان ایـــــــلادی

 

یــــاش اولـــــــــــــــــــی مـــــن دیــــب معــــرکـــــه گلر

اهــــــل ایـــــل لـــــر تــــــــــوریب غــــرشــی لاب آلار

بــــــاشینـــــــــــده نه فـــــــــکری بــــــار دیـــــرکـم  بلر

عــــــزیز خلقــــی تیـــت پـــــــــــــاشـــــــان ایـــــــلادی

 

مســــــاعـــــد دیـــــر نصـــــیحته غـــــــولاق ســــــــــال

قــــورق خـــــدادان قیــــــامتـــــــــی یــــــــــــاده ســــال

بــــــول یولیــــنگ خــــطادیر یخــــــــــــشی بیــــــلب آل

قــــــــــوم خــــیشــــیـــنگ زارو فــــغـــــــان ایــــــلادی

 

 باســـیب گیلــدی

ای آغـــــه لـــــــــر بـــــــــــو دنیـــــــاده

وقــــــت نـــــامــــــــــناســـــب گلــــــــدی  

    آق غــــــول لــــــردن ایچــــدیــــــم بـــاده

 دوران وقتــــــــــــی جـــــــوشیــــب گــــــــیلـدی

                           ***

تـــــرک نــــــژاد دیــــر منینگ اصــــــــــــــلیــم

سلــــــجـــوقی دیــــــر بـــــابــــه نســــلم  

اینــــدی اوتـدی بــــهــــار فـــصلــــم

خــــــــــزان یلـــــــی اوســـــــــیب گــــــــیلــــدی

                          ***

نه لـــر گــــــزدیـــــم بــــــــــــــوجـــــــــــهانـــده

سیــــــــم وزر بـــــــولــــــدی زبـــــــانـده

عــمــــر گچـــــیب دیــــــر خـــــزانـــــده 

اجـــــــل اوقــــــــی باســــــــــــــــیب گیلــــــــدی

                         ***

بـــــــــــــــــر ایــــش تـــــوتـــــمادیــــم دنیـــــاده

گـــــــزردیــــــــم آلــــــــی هـــــــــــــــــــــواده

فــــــکــــر اتمــــــان ایچــــــدیـــــــــــــم بـــــــاده

ســـــــــوراغ وقتــــــی یتـــــــــــــــــب گیـلــــدی

                          ***

مســــــــــــــــاعـــــــــد آغـــــــــــلار پـریـــــشان

بـــــــولمیشـــــــــام بـــــیر بخـــــــــتی یــــــــمان

رحـــــــــم ایـــــــلا یا قـــــــــــــــادر ســـــــبحان

فلــــک اوینـــــــی باســـــــــیب گیلــــــــــــــــدی

 

مکتبه باریار

بـــــهـــــــــار گیــــلدی گلـــــر آچــــــیب

چــــــــاغـــــــــــه لـــــــر مکتــــبه باریـار

عــــطر عنــــــبر ایســـــین ســــــــــاچیـب 

 چـــــــــاغه لــــــــــر مکتــــبه بــــاریـــــــــــــار

                    ***

 غـــــــرشـــــــــی آلار لـــــر گل بیــــــــــــــــله

اوقـــــــــولـــــــــر انــــــــــــه دل بیــــــــــــــــله

بیلــــــــــیم آلیــــــــــار کــــــــــــــــــــونگل بــیله

اوغـــــیل غـــــــــیز مکــــــــــــــــتبه بـــــاریـار

                      ***

چــــــــــــــــاغه لار مــــــیز بیـــــــــــــــــلم آلار

علــــــــــــم اوقــــــــــــــــاب دانـــــــــــــــا بولار

خلقیـــــــــــــمزه خــــــــــــدمـــــــــت قیـــــــــلار

گـــــــــــورینــــــــــگ لـــر مکــــــــــتبه بار یار

                      ***

مـــکــــــــــــتب بیــــر اولقــــان بــــــــاغ دیـــــر

چـــــــاغـــــــــــه  لاره  آرقـــــــــــــــه داغ دیــــر

بیــــــــلم اوچیــــــــــــن یغــــشی چــــاغــــدیــــر

غیــــــستانیـــــب مکـــــــــــتبه بـــــــــاریــــــــار

                         ***

عــــــلم اوچــــــــین زحــــــــمت چـــــــــــکیـــب

مـــکـــــــــتـب لرینــــگ یـــولین ســـــــــوکیـــب

حـــــاصــــل آلار بــــــــــــوغــــــــــــدی اکیـــب

اول بـــــوغـــــــدای اکـمـــــــــــــانه بــــاریـــــار

                          ***

مــــــساعــــــــد علـــــــــــم اوچــــین یــــــورگین

چـــــــــاغــــــــــه لاره اوگــــــــیت بــــــــــرگین

یگیـــــــــــــت لر عشــــــرتین کــــــــورگـــــــین

یـــگیــــــــــت لر مـــــــــــکتــــــبه بــــــــاریـــار

 

 ساغ بولسین

تـــرکمن فرهنگینه  اونس بــراردایـم           فرهنگ سویار دوست لر میزسـاغ بولســـین

ایشین رواج اتسون قـــادر خــــــدایم           اهــــل فرهنگ یگیت لر میز ســـاغ بــولسین

 

جــــانه یــــقار آیــــدم لاری دورادان           خــــــلقی ســــویجی آوازیــــنه غــــــــرادان

پناسینده امـــــان تـــوتسین یــــارادان           بلـــــبل آواز بـــــخشی لار میز ساغ بولسین

 

ساغ بولسین جانلاری دیک بولسین باشی         هیچ وقت درد گورماســین گــــوز بیله غاشی

غپدالینده ساز چیــلاری یولــــــداشی           برچه اهلی صنعت دوست لار ساغ بــولسین

 

طویه غانت برار آدیـــم ســـــاز بیلن           بـــــزاب دورار غــــــوی خــــوش آواز بیلن

ایله خدمت ادر غیش ویـــــاز بیــــلن           طوینــــگ یراشیغی دوست لار ساغ بولسین

 

ترکمن فرهنگی نی اوسدیرار دایـــــم          ســـــویجــــی دیـــــر آوازی ســـــازی ملایم

ساز بیلن یاشه ســین غــــریبم بــــایم           مـــساعــــــد دیر فرهنگــــی لر ساغ بولسین

شهر شبرغان 6/7/1388


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۱۱ساعت 13:22  توسط خواجه نفس"مساعد"  | 

 

حکایت

غـــــولاق ســــــــال آیداین مــــــن بیر حکایت

بـــو معـــنی غــــه  غــــولاق ســــالغین بغــایت

بیـــــــــابانده عجــــــــب  مـــــــرد حر یـصی

یــــــــــوریدی آخــــــتاریب طـــلا و میــــسی

مـــــــــبادا صندوق بــــــــولدی  نمـــــــایـان

گــــــــــوریب صـــندوقینی  عقلـی غالدی حیران

حــــــــیل قیــــمان آلیب  گــو تـــار دی  یردن

دیـــــدیکیم  دولـــــــــی دیر بول سیــم و زردن

بنـاگه صندوغیـــــنگ  آغــــــزینی  آچـــــــدی

گــــــوریب اسرار باشیندن هـــــــوشی  غاچــدی

بو صنـــدوق ایچینـــــدن چیقــــدی بـــــیر آژدر

آچـــــــیب آغزین حـــــــریص غه ای بــــــرادر

دیـــدیکــــــم ناچه گـــــــوندیر آچ دورار مــــن

ســــــــــــنی لـــــــقمه قلیب آرام بــــولار من

فغــــــــــان ناله بـــــرله دیــــــدی ای مـــــار

منـــــی ایمـــــک اوچـــین اتمـــــــه سن اسرار

ایـــــــگولان ایــــــلایوب دعــــــــواو جنــجال

دوراردی کیـــــلدی بر مــــــــرد کهن ســــــال

دیدی اول مــــرد نچـــــوک جـــــنجال ادر سـیز

سبب نه دیر بــو جنجــــــالده گیــــــدر ســـــیز

دیــــــــدی اول مـــــار منم صنـــــدوقده ایردیم

بولیب آزاد مــــــــونی ایمــــــاگه دوردیــــــــم

مـــــــونی طعــــــــــمه قیلار من دیــدی ای یار

آچیـــب آغـــــزین یریندن غالـــــــــدی اول مار

یــــــلان اتــــــدینگ دیدی  اول مــــرد عاقـــل

بو صنـــــــدوغه  نچـــــــوک سیغدینگ بیان قیل

یــــــــلان دالدیر ســــــــوزیم دیــدی  اول اژدر

یــــــنه گیـــرجــــــــــک گورینگ ای  یارو یاور

شـــــو نینگ بـــــــیلن یلان صنـــدوغه  گیـردی

گـورینگ سیــغدیم دیـــیب  اوزیـن یاشــــــیردی

غنیــمت بیلـــــدی  وقــــتی مــــــرد عاقـــــل

یـــــــا پیــــــپ  صندوغی مــــحکم ایلادی بیل

دیدی کیم ای حـــــــریص بولدینــــگ  سـن آزاد

گـــــــــوتارمـــــه غویما غانینگ قیلمــه  فــریاد

مســـــــــاعد یاز دی یــــــاد گار ای بـــــــرادر

حــــــــریص لیق ایلاگای کـــــــوب درده دوچار

 

 یاتمه غربتده

ای آغـــــه لر بر عــــــــرضم بار غــــــــولاق سال

غـــــورجانغیل بار بــــــــــولیب یاتمــــــه غفلتده

بیلســـــانگ نصیحـــــت دیر گیـــــــلما سین ملال

غیمـــلدا غیــــــــن بوســــــیب یاتـــــمه خلوتده

 

عصــــــر لار آیلاندی گیـــــــجه دانـــــــگ آتدی

علم  ا وقـــــاب بیلیم آلمـــــق وقـــــــت یــــتدی

غــــــــرانقی ده یا شــــــان ظلــــمت لـــر اوتدی

تور یرنگـدن سهــــمینگ بار دیــــــــــر دولتــــده

 

مکتــــــب باریب عــــــــلم آلسین هــــــــر چاغه

اتفـــــــــــاق لــــــیق بیلان هـــــــــر اینی آغـه

مکحــــــــــــــم دن بیــــــل باغلاب علم لی باغـه

تیز بـــــاریلســـین غالـــمـــان غیـــغـی کافتـــده

 

 

علــــم یراغینــــگدیر  غــــــالمه غـــــیل ایـــــزه

بــــــــو گون بیـــــغم  یاتســــانگ چوکار سن دیزه

اوگیــــــــت بر ینگ برچــــــه اوغــــــله  غــیـزه

بیلیــــم آلســــین بـــــول غــنیمت فـــــرصت ده

 

عــــلـــم ســـــــیز آدم لار خــــار زار بــــــــولار

گــــــــوزلی کــــور لیــک درده گـــــرفـتــار بولار

علـــــــــم آلســـانگ خدا ســـــانگا یــــار بــــولر

نامبــولسه شـــــول دییـب یـــاتــمــه غــــــربتده

 

فکـــــــــــر بیلان گچمــــشینگه نظـــــر قــــیل

علـــــــــم بیلم دریا ســینه گــــــــــذر قیــــــل

مســـــــــاعد بیهـــــوده ســـــــــوزدن خذر قیل

حق ســــــوز دیســـانگ ثواب بــــــــــاردیر البتده

 

جیحون

دالــــــــی جیحون هجوم ایـــــــدیب خــــروشان

ایلی ویـــران ایـــدیـب تـــوزدیــریب بـــــــار یار

اهلـــــــی خلــــقم ســـــراسیــمه پـــریشــــان

بــــریانــــــدین اوی جــــائین بـــوز دیریب باریار

                            ***

کیمــــــسه لـــــــر یتــیشـیار اوئـیـن آچــمـــانه

آغـــاچ لـــرین آلیــب بـــریــــان گــــوچمــــانه

کیمسه فــــــرصــت تاپــــماز تـــوریـــب غاچمانه

کیــــــــــملاری انگــــــرادیب یازدیریب باریــــار

                                 ***

اوی جـــــائین آلیدریب چـــاگه چیــــــقــار لــــر

بــــــرســـــایه آختــــار ب هــر یان باقـــار لــــر

چـــــاغــــــه  لارکســـل لاب دوغا تا قــــار لـــر

درمـــــــان یـــــــوق یـــــــوراگی آزدیریب باریار

 

بــــاری یـــــــوغی گیــــدرن دریــــا قـهــرسینه

نچــــک طــاقــت بولـــر جیــحـــون زهــــریـــنه

بر اولــــــی آفــت در قـــرقیــن شــهــر یــــنــه

انســــان لـــــر یوکینی یــــــاز دیریـــــب بار یار

                                ***

دالــــــی آمــــــــو بیلماز ســـــول بیــــله ساغی

دالنــمــاز دوش کلـســـــه دوزی یــــــاداغـــــی

غایغیر مان عجـــایب  میــــــوه لـــــــی باغــــــی

دوبینـــــدن اوپــــاریـــب یـــوز دیریـــــب باریار

                                  ***

مســــــــــــاعد یقیـــندن گــــوز بیلن گـــوردی

حــیـــران بــولیــب عـــقــل هـــوشـین ییــتر دی

الله غــــه یـــوز تــوتیــب قـــولـین گــــوتـــر دی

دعـــــا ادیـــب ســـوزین ســـیز دیـــریب بــار یور

 

رازپنهان

 نه لــــر یور دینگ جـــهانده اصـــل تـــفراق آدمزاد

هــــواو هـــوس بیـــلان خــــدانی اتمــــادینگ یاد

نفـس شــیطـانه گــدیب بیغــم یاشـــه دینـــگ آزاد

مــــال و دنیا کان ییغـــیب آلــتین روی اتسـانگ آباد

ایـرته تـــاشـــلاب گــیدرامــن یوزاه و فغـــان بیلان

                            *   *   *   

بیـــر گـــــون یتــــار نــوبتینگ اوزاق یوله گوندیرلر

کـفـن دونـــی گیدیریـــب آغـــاچ آطه مندیریــل لر

مـنزلگاهنـگ لحــد دیر ایلتــیب ســـنی غـــوندیرلـر

دوشک یاستیق غرا غـــــوم چــــراغینگی سوندیر لر  

لحــــد غــوردی کیـــف ایدیب ایار اتینگ تن بیــلان

                              *   *    *

دنیـــا ده ییغـــان مالینــگ تـــالان ایدیر میراث خور

اولادینـــگ یتـــیم غـــالــیب حساب سندن سورار لر

اتمیـش لرینـــگ یاد ایـــدیب پشــیمانینگ کان بولر

یوگینــگ آغیــر بــــول اوزاق حـــالینگ پریشان بولر

سحر تور یاتمـه غافــل عبـــادت قیـــل جـــان بیلان

                          *   *   *   

یــــکه یلغوز یاتــــــارسن گیـــلار ایکی فــــــرشته

من ربک دیب ســــــورار لـــرنه غـــوغا بار دیر باشده

حقه قــل لیـــق اتـــماســنگ عاصی سن بخت گشته

اودلـــــی گــــرزی اورار لـــر بولـرسن پشـــته پشته

مــــونده فـــرصــت غنیـــمت یاتماغیل طغیان بیلان

                           *   *   *    

 روز مـــــحشر بــیرار لر اغمــــال نامـــه کتـــابینگ

میــــزان تــــرازی بیـــلان تـــــارتار گنـاه ثوابینگ

پـــــل صـــراطه بــار انده آچیلـــر پنهــان بابیــنگ

هیــهات گـــونی مســــاعد نــه دیر سینگ جوابینگ

یغــــلا گـیل اوز حالیـــنگه بیــــر راز پنـهان بـیلان

ولسوالی قرقین ولایت جوزجان24 میزان 1388

 

 دویش

بیر عجایب پری گوردیم دویشیـمده        ســــرسیــمه بـولیب پریشان بولدیم

سوردیم دیدی من اوسکیزیاشیمـده        آیدک یوزیم گوریب من حیران بولدیم

 

دیدم ای پری زاد قیدن بولار ســن         قیــابــــاقیب منینگ جانیم آلار سن

سوزله قیسی باغینگ گلی بولا سن        خوشدیسانگ باغینگامن باغبان بولدیم

 

دیدیکه من اوبان باغینینگ گـــلی         آغـزیم چون پسته سی ساچیم سنبلی

دوداغیم بال دلیم سیران بلـــبلـی         گـــرک بولسه سنگا آواز حوان بولدیم

 

دیدیم جانیم آلدی اول غره گوزینگ       بال شکردن سویجی هرآیدان سوزینگ

قلم غاشینگ یایدیرآی کبی یوزینگ       الیف قذینگ گوریب بی زبــان بولدیم

 

دیدی گوزل سوزیم سانگه ندر کان         گــــرک دی سانگ منی ایزاب اوبا بار

آدیم گل مرال دیر همه آشـــــگار        بیــــلن ادیـــب سانگه آشکار قیدلیم

 

ینه دیدی بولایمن سنینگ یارینگ         بــــولاینگ باغینده آلـــمه اینارینگ

همیشه لیک بولای من گلزاریــنگ        ســـوزبردیم من سانگه خانمان بولدیم

 

شول وقتده اوقیدن سچراب اویاندیم       نه بـولسه سین آلیب مهریندن غاندیم

مگر اونینگ سوز لرینه ایناندیـــــم        اوبــــه یــولین آلیب من روان بوادیم

 

آغلاب انگراب یواره گوزیاشم دوکیـب         اوبــــه سینه یتشدیم آه زار چکیب

سوراب تاپیپ سلام بردیم بیل بوکیب        اول یــــار دیدرینه سزاوار بـوادیم

 

 بیر بیرینی تاپیپ ایکی سوریـــــــار        اوراشـیب چرماشـیب گدب مثل مار

مساعد اوزینه استاب غـم غمگــســار        وصـال ده شـاکــر بیرو بار بــوادیم

7 / 5 / 1375

 

ناز گیلدی

بیر احوال گـــور میشـــام گـــونینگ تونینده

غاپی میـــزی قــــاقــیب بــــر آواز گیلـدی

                                                 اون اوچــــونجی نـوامبرینــگ آینـده  

                                                  نـــاگهان ســــلانیب ملقینیاز گیـلدی

ســــــلام بیریـــــب دیــــدی آدیم گلناره

عشق خنجری سـالدی یـــوراگه یـــــــــاره

                                                   ســـــوزیم آیدابیلمان غـــالدیم آزاره

                                                   باشمه بیر ناچـــه خـــیال باز گیلدی

یــــــــــنه بـــر پــــریـــزاد آینــــه آدی

غــاپـــدالینــده همـــراه بـــــولان دلشادی

                                                  ایـــــکی گــــوزل یورکده غوی اودی

                                                  اورتانیـــپ اودیــنه سزاوار بولـــدیــم     

 

هــــــر بیـــرینینگ یوزی آدیـک یالپیــلدار

طلا غـــولاق حــلقـــه لاری شـــالپـــــدار   

                                                چـــیدا بیــــلمان اوستخدانیم یالپیلدار

                                                جــانمینــگ قــصدینه غوبه غاز گیلدی

اول ایـــــــکی پــــریـــدان منت دار بوادیم

جمالیـــن بر گــــوریب بیقـــرار بـــــولدیم

                                               نیـــلاین ســـــویگی بلا سزاواربولــدیم

                                               مساعد دیــــر شــویله سوزو ساز گیلدی

97/2/ 20 میلادی

 

 

 

 

 

 

 

ای چمـــن گلــزاریده چون لالـــــه زار یاشاب یـورینگ

غوتللایورین طوی لرینگیز خوش بولیب شــاداب یورینگ

اهل مجلس طوی ســاچاغینده ســیزه آرزولـــر بیـــلن

اتدیلــر اظـــهار یـــوراکـــدان دیدی لر اویناب گولینگ

طوئینگیز  بولسین مبارک ج.ش اوریب غایناب یـــورینگ

***

بشیر جـان یــاینگ بیلن دورمویش ده سیز اویناب گولیب

بـخــت اوینــده المـــدام سیــرو تمــاشـــالـر قلیــب

تـــــازه اوجـــاق اوینگیــز ده قبقزیــل گــل آچـــلیب

مقصــدیــنگ برسین خــــدا چـــاغه لارینگیز کوپالیب

غوتلایورین طـــوی لارینـگیز نـــاز ونـــعمت لر بیـــلن

***

تــوئیس یـــورکدن غوتلایورین بو ایکی یاشینگ طـوئین

غوتلامـــاق بورجیــم منینگ شویله توتان دورمیش اوئین

تانــس آدیـــم ســـاز بیلن یخشی بــــزالگان محفــلین

بوی عطر عمبر آلـدی شهـــر ایـــله مـــیدان چـــولین

آرزو شـــیله ایــــرور مســــت بــولیب خندان یورینگ

 

ملاحکیــــم ســـیزگه دیـــرمن غوتلی بولسین طوینگیز

المدامــا طـــــوی بیــلان بیرامـــده بولســـین اوینگیز

همـــه آختیــق چــــولیق و یــــولیق لرینـگ بابادیوب

توتســـه قـــولینگ سنی شادلیق دن اوس سین بویونگیز

دایمــــا چاغـــالاره باشلیــــق بـــولیب یاشاب یورینگ

***

داغ دوز لـــــردان گچیــــب گلمیش طــویه مهمان لار

نــــازو نعــمت لـــــر بیلن بــزالان دستر خــــوان لار

تا ابد سغ لیقــده یاشـــانـــگ گل لادیـــب بوستان لار

یــــازیـــلار سی دی لره بو طــــوی داکی داســتان لار

دیر مساعد غوتلی بولسین طــــوینیگز گلاب یــــورینگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۱۱ساعت 12:47  توسط خواجه نفس"مساعد"  |